Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор на науките“ – проф. д-р Николай Станев Проданов

  Процедура за придобиване на научната степен “доктор на науките” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност Административна сигурност

  Кандидат: проф. д-р Николай Станев Проданов – автореферат  | GER

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Държавна тайна 1948 – 1989 г. и актуални проблеми на класифицираната информация: българският опит“ ще се проведе на 24.04.2020 г. от 12.00 ч. в  зала D 4 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 09/04/2020