Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Румен Венциславов Манов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Защитата на дисертационния труд на тема: „Първата национална катастрофа (1913 г.): парламентарното и съдебно разследване на кабинетите на Иван Евстратиев Гешов и д-р Стоян Данев“ ще се проведе на 21.04.2020 г. от 14.00 ч. в Корпус 1, зала 309 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 06/04/2020 до 21/04/2020