Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ – Сениха Исмаил Салим

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ в докторска програма Медицинска физика от  професионално направление 4.1. Физически науки, област  на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Стaновища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Радиологичен, елементен и микробиологичен анализ на компоненти на околната среда и оценка на влиянието им върху здравето на човека“ ще се проведе на 21.06.2024 г. от 13:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 06/06/2024