Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ – Станислав Андреев Дончев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ в докторска програма Неорганична химия от  професионално направление 4.2. Химически науки, област  на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

  Кандидат: 

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Термодинамични изследвания върху фазовите равновесия в бинерни и смесени висококонцентрирани системи“ ще се проведе на 01.03.2024 г. от 13:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 15/02/2024