Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светла Венциславова Жечева-Тупанкова

   

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Въздействие на заниманията по баскетбол върху физическото развитие и двигателната подготвеност при ученици” ще се проведе на 11.07.2023г. от 15,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

   

  Публикувано на 26/06/2023