Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Велико Антониев Косев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Велико Антониев Косев / EN

   

  Рецензии:

  проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска /EN

  доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова /EN

   

  Становища:

  доц. д.н. Божена Левон Такворян-Солакян /EN

  доц. д-р Валентина Николова Василева /EN

  доц. д-р Петър Райков Петров / EN

   

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Проблеми на дигитализацията на процеса на обучение в училище в условията на дистанционно обучение“ ще се проведе на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в 209 зала на Корпус 2, ШУ „Епископ Константин Преславски”

  Публикувано на 15/06/2023