Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Николай Митев Андриянов

     

    Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  (Музикален анализ)

    Кандидат:

    Рецензии:

    Становища:

     

    Заключителното заседание на журито ще се проведе на 25.09.2023 г. от 10.30 ч. в зала 209, Корпус 2 на ШУ.

     

     

     

     

    Публикувано на 08/09/2023