Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Теодора Николаева Симеонова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт).

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 28/04/2023