Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Милена Петрова Стоянова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика  и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (География и регионално развитие)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 20/06/2022