Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Стефан Панайотов Русков

    Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика)

    Кандидат: доц. д-р Стефан Панайотов Русков | EN

    Становища:

    Публикувано на 28/01/2020