Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Росица Димитрова Давидова – Маджарова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Биоразнообразие, биология, здравно и екологично образование)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 27/04/2022