Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/10/2022