Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов

    Тема: Функционализирани алени – реакции на циклизация. Региоселективен синтез и изследване реакцията на циклоизомеризация на фосфорилирани 1-хидроксиалкилалени

    Дата: 25 юни 2021 г, 09,30 ч.

    Място:  https://meet.google.com/kbb-ykhi-tyw

    Публикувано на 16/06/2021