Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на проф. д.ф.н. Денка Кръстева

    Тема: Славянската идея в руската имперска идеология (образи, сюжети, сценарии на властта

    Дата: 05 юни 2015 г., 10,00 ч.

    Зала: 309, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 12/04/2015