Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Комисия по социално-битови въпроси на учащите

  Комисията по социално-битовите въпроси на учещите (КСБВУ) в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е създадена с ректорска заповед, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 90 от 26.05.2000 година. Нейният състав, включващ представители на Студентския съвет в ШУ и представители на администрацията, се актуализира всяка учебна година. Комисията приема и обработва документите на кандидатите за настаняване в студентските общежития за съответната учебна година, на кандидатите за стипендии за всеки семестър, след което по утвърдени критерии, базиращи се на цитираните по-горе нормативни документи, извършва тяхното класиране.

  Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:

  • приемане на документи, обработка, класиране и настаняване на студентите в студентските общежития
  • приемане на документи, обработка и класиране на студентите за стипендии
  • комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ и съгласува отпускането на тези помощи и награди с ректорското ръководство на ШУ
  • текущо настаняване в студентските общежития в периода октомври – юни КСБВУ прави предложения пред ректорското ръководство на ШУ относно извършването на приоритетни ремонти и за намаляване на консумативните разноски в студентските общежития.
  • КСБВУ предлага и изготвя заповедите за наказания по чл. 33, ал. 1 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове”.

  Освен изредените основни задължения на КСБВУ трябва да се уточни, че тя има целогодишна съвместна дейност със Студентския съвет на ШУ, а именно семинари, конференции и други мероприятия, организирани от Студентския съвет.

  Инспекторът по социално-битовите въпроси на студентите извършва ежедневно обслужване на студентите във връзка с обходни листове, справки за различни институции относно получавани стипендии и здравното осигуряване на студентите от Шуменския университет.


  Състав на комисията

  Председател: проф. д-р Чавдар Сотиров – зам.- ректор по кандидатстудентската дейност, координация със студентските органи на управление

  Членове:

  • Анка Каменова Стоянова – главен счетоводител на ШУ
  • д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ
  • Боряна Георгиева Петрова – главен специалист СБВУ в ШУ
  • Кирил Георгиев Кирилов – старши специалист, настанител в студентски общежития към „ССО“ ЕАД – клон Шумен
  • Иванка Филипова Благоева – Председател на Студентски съвет, студент ОКС магистър, „Социална педагогика“, 1 курс
  • Симеон Стефанов Симеонов – заместник председател на Студентски съвет, студент от спец. „Инженерна логистика“, 4 курс
  • Васил Гочев Тодоров – Председател на ОС на студентите и докторантите в ШУ, студент от спец. „ЕООС“, 4 курс
  • Ефтим Вергиниев Кирчев – студент от спец. „Геодезия“, 2 курс
  • Симона Илкова Вълкова – студент от спец. „ЕООС“, 4 курс
  • Максим Вартан Вартанян – студент от спец. „Геодезия“, 4 курс

  За контакти

  Боряна Петрова – инспектор социално-битови въпроси на учащите
  • Корпус 3, етаж 3, стая 310
  • тел/факс: 054 830 952
  • тел: 054 830 495, вътрешен 171
  • e-mail: b.petrova@shu.bg