Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Икономика, маг. програма Бизнес анализ с големи данни, гр. Варна