Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Математика, маг. програма Моделиране на големи данни, гр. Варна