Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Математика, маг, програма Моделиране на големи данни, гр. Варна