Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Математика, маг, програма Моделиране на големи данни, гр. Варна