Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Инженерна логистика, Магистърска програма: Експлоатация на технически системи