Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Инженерна логистика, Магистърска програма: Експлоатация на технически системи