Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране