Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Учебни планове

    Kолеж - Добрич

    УЧЕБЕН ПЛАН    Област на висше образование:

    1. Педагогически науки

    Професионално направление:

    1.2. Педагогика

    Специалност:

    Начална училищна педагогика и чужд език

    Форма:

    Редовна

    Образователно-квалификационна степен:

    Професионален бакалавър

    Срок на обучение:

    6 семестъра

    Професионална квалификация:

    Начален учител. Начален учител по чужд език

    Обучението по учебния план започва през:

    2021/2022 учебна година

    Код на учебния план:

    21500200

    Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/26.03.2021
    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    1 Педагогика I (Теория на възпитанието) 1 4 120 40 20 20 0 0 0 0 0 80И 1
    2 Приобщаващо образование 1 4 120 30 15 15 0 0 0 0 0 90И 1
    3 Хигиена и здравно възпитание 1 4 120 35 20 15 0 0 0 0 0 85ТО 1
    4 Съвременен български език I част 1 5 150 50 15 35 0 0 0 0 0 100И 1
    5 Чужд език I част 1 4 120 50 0 0 50 0 0 0 0 70 1, 2
    6 Обща и възрастова психология 1 3 90 45 30 15 0 0 0 0 0 45И 1
    7 Мaтематика I част 1 4 120 45 15 30 0 0 0 0 0 75И 1
    8 Спорт 1 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
    9 Съвременен български език II част 2 6 180 55 25 30 0 0 0 0 0 125И 2
    10 Педагогика II (Дидактика) 2 6 180 45 15 30 0 0 0 0 0 135И 2
    11 Чужд език I част 2 4 120 50 0 0 50 0 0 0 0 70И 1, 2
    12 Математика II част 2 5 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100И 2
    13 Спорт 2 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30ТО 1, 2
    14 Избираема дисциплина I (Група 1) 2 4 120 30 15 15 0 0 0 0 0 90ТО 2
    15 Фaкултативна дисциплина I 2 3 90 40 0 0 40 0 0 0 0 50ТО 2
    16 Педагогическа психология 3 3 90 30 15 15 0 0 0 0 0 60И 3
    17 Начална училищна педагогика 3 3 90 45 15 30 0 0 0 0 0 45И 3
    18 Детска литература 3 3 90 40 20 20 0 0 0 0 0 50И 3
    19 Чужд език II част 3 4 120 50 0 0 50 0 0 0 0 70 3, 4
    20 Солфеж 3 3 90 40 0 0 40 0 0 0 0 50ТО 3
    21 Музикален инструмент 3 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30 3, 4
    22 Устна и писмена комуникация (практикум) 3 3 90 30 0 30 0 0 0 0 0 60 3, 4
    23 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа с дигитална среда 3 3 90 35 0 0 35 0 0 0 0 55ТО 3
    24 Избираема дисциплина ІІ (Група 1) 3 3 90 30 15 15 0 0 0 0 0 60ТО 3
    25 Факултативна дисциплина II 3 3 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60ТО 3
    26 Природознание 4 5 150 55 30 25 0 0 0 0 0 95И 4
    27 Чужд език II част 4 5 150 50 0 0 50 0 0 0 0 100И 3, 4
    28 Музикален инструмент 4 3 90 20 0 20 0 0 0 0 0 70ТО 3, 4
    29 Устна и писмена комуникация (практикум) 4 3 90 30 0 30 0 0 0 0 0 60ТО 3, 4
    30 Методика на обучението по технологии и предприемачество в началното училище 4 4 120 40 15 20 5 0 0 0 0 80И 4
    31 Методика на обучението по български език и литература 4 6 180 70 30 35 5 0 0 0 0 110И 4
    32 Избираема дисциплина III (Група 2) 4 4 120 35 20 15 0 0 0 0 0 85ТО 4
    33 Методика на обучението по математика 5 6 180 70 30 35 5 0 0 0 0 110И 5
    34 Теория и методика на изобразителното изкуство 5 4 120 40 15 20 5 0 0 0 0 80И 5
    35 Методика на чуждоезиковото обучение 5 5 150 60 30 25 5 0 0 0 0 90И 5
    36 Методика на обучението по природознание и родинознание 5 4 120 50 20 25 5 0 0 0 0 70И 5
    37 Теория и методика на музикалното възпитание 5 4 120 50 20 25 5 0 0 0 0 70И 5
    38 Теория и методика на обучението по физическо възпитание 5 4 120 40 15 20 5 0 0 0 0 80И 5
    39 Избираема дисциплина IV (Група 2) 5 3 90 45 15 0 30 0 0 0 0 45ТО 5
    40 Текуща педагогическа практика 6 4 120 60 0 0 60 0 0 0 0 60ТО 6
    41 Стажантска практика 6 6 180 90 0 0 90 0 0 0 0 90И 6
    42 Избираема дисциплина V (Група 2) 6 3 90 35 20 0 15 0 0 0 0 55И 6
    43 Избираема дисциплина VI (Група 2) 6 2 60 30 15 15 0 0 0 0 0 30ТО 6
    44 Факултативна дисциплина III 6 3 90 35 20 15 0 0 0 0 0 55ТО 6
    45 Факултативна дисциплина IV 6 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 6
    Дисциплина
    1 Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда
    2 Комуникативни умения в образователна среда
    3 Управление на взаимоотношенията в образователна среда

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Взаимодействие със семейството
    2 Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности
    3 Лидерство в образованието

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Литературознание
    2 Технологии на ученическите текстове
    3 Основи на театралната култура

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Детска литература на чужд език
    2 Произведения на английски език за деца
    3 Работа с автентичен текст на чужд език

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Методика на вокалното обучение
    2 Български музикален фолклор
    3 Занимателни конструктивни игри
    4 Изобразителна дейност в началното училище

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Лингвистични особености на ранното чуждоезиково обучение
    2 Развиване на устни комуникативни умения на чужд език
    3 Интердисциплинарни връзки в ранното чуждоезиково обучение

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Текстообработка и електронни таблици
    2 Интегрирани среди и приложения

    Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Гражданска защита
    2 Безопасност на движението

    Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 История на България
    2 Социална екология
    3 Човек, общество, природа
    4 Екология и опазване на околната среда

    Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Интернет технологии
    2 Компютърно моделиране
    3 Системи на компютърната математика

    Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ

    Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

    Група форми на завършване на обучението I
    Дисциплина Кредити
    1 Писмен държавен изпит 10
    2 Държавен практико-приложен изпит 10

    Кредити и хорариум на дисциплините
    Семестър Кредити Хорариум Седм. ауд. заетост
    Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
    Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
    1 30 900 325 115 160 50 0 0 0 0 575 21.67
    2 30 900 300 75 135 90 0 0 0 0 600 20.00
    3 30 900 360 65 110 185 0 0 0 0 540 24.00
    4 30 900 300 95 145 60 0 0 0 0 600 20.00
    5 30 900 355 145 150 60 0 0 0 0 545 23.67
    6 20 600 280 55 30 195 0 0 0 0 320 18.67
    Общо 170 5100 1920 550 730 640 0 0 0 0 3180 16.00
    % 28.65 38.02 33.33
    Брой дисциплини и брой форми на контрол
    Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
    Общо Задължителни Избираеми Факултативни
    1 8 8 5 1
    2 7 5 1 1 4 3
    3 10 8 1 1 3 4
    4 7 6 1 4 3
    5 7 6 1 6 1
    6 6 2 2 2 2 4
    Общо 40 30 6 4 24 16
    % 75.00 15.00 10.00 60.00 40.00
    Забележка! При преброяването на дисциплините:
    • в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра);
    • в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

    Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

    Завършване на обучението
    № на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
    Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
    1 2 2 20 600