Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Учебни планове

  Kолеж - Добрич

  УЧЕБЕН ПЛАН  Област на висше образование:

  1. Педагогически науки

  Професионално направление:

  1.2. Педагогика

  Специалност:

  Предучилищна педагогика и чужд език

  Форма:

  Редовна

  Образователно-квалификационна степен:

  Професионален бакалавър

  Срок на обучение:

  6 семестъра

  Професионална квалификация:

  Детски учител. Детски учител по чужд език

  Обучението по учебния план започва през:

  2022/2023 учебна година

  Код на учебния план:

  22500500

  Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/25.03.2022

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  1 Педагогика I (Теория на възпитанието) 1 4 120 40 20 20 0 0 0 0 0 80И 1
  2 Приобщаващо образование 1 4 120 30 15 15 0 0 0 0 0 90И 1
  3 Хигиена и здравно възпитание 1 4 120 35 20 15 0 0 0 0 0 85ТО 1
  4 Съвременен български език I част 1 5 150 50 15 35 0 0 0 0 0 100И 1
  5 Чужд език I част 1 4 120 50 0 0 50 0 0 0 0 70 1, 2
  6 Обща и възрастова психология 1 3 90 45 30 15 0 0 0 0 0 45И 1
  7 Занимателна математика 1 4 120 20 0 20 0 0 0 0 0 100ТО 1
  8 Спорт 1 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
  9 Съвременен български език II част 2 6 180 55 25 30 0 0 0 0 0 125И 2
  10 Педагогика II (Дидактика) 2 6 180 45 15 30 0 0 0 0 0 135И 2
  11 Чужд език I част 2 4 120 50 0 0 50 0 0 0 0 70И 1, 2
  12 Технология на игровото взаимодействие 2 5 150 45 25 20 0 0 0 0 0 105И 2
  13 Избираема дисциплина I 2 4 120 30 15 15 0 0 0 0 0 90ТО 2
  14 Фaкултативна дисциплина I 2 3 90 40 0 0 40 0 0 0 0 50ТО 2
  15 Спорт 2 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30ТО 1, 2
  16 Педагогическа психология 3 3 90 30 15 15 0 0 0 0 0 60И 3
  17 Детска литература 3 3 90 40 20 20 0 0 0 0 0 50И 3
  18 Предучилищна педагогика 3 4 120 55 25 30 0 0 0 0 0 65И 3
  19 Чужд език II част 3 4 120 50 0 0 50 0 0 0 0 70 3, 4
  20 Солфеж 3 3 90 40 0 0 40 0 0 0 0 50ТО 3
  21 Музикален инструмент 3 2 60 15 0 0 15 0 0 0 0 45 3, 4
  22 Устна и писмена комуникация (практикум) 3 3 90 45 0 45 0 0 0 0 0 45 3, 4
  23 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа с дигитална среда 3 3 90 35 0 0 35 0 0 0 0 55ТО 3
  24 Избираема дисциплина ІІ 3 3 90 30 15 15 0 0 0 0 0 60ТО 3
  25 Факултативна дисциплина II 3 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 3
  26 Природознание 4 5 150 55 30 25 0 0 0 0 0 95И 4
  27 Чужд език II част 4 5 150 50 0 0 50 0 0 0 0 100И 3, 4
  28 Музикален инструмент 4 3 90 20 0 20 0 0 0 0 0 70ТО 3, 4
  29 Устна и писмена комуникация (практикум) 4 3 90 30 0 30 0 0 0 0 0 60ТО 3, 4
  30 Методика на формиране на начална технологична култура в детската градина 4 4 120 45 15 25 5 0 0 0 0 75И 4
  31 Методика на обучението по български език в детската градина 4 6 180 70 30 35 5 0 0 0 0 110И 4
  32 Избираема дисциплина III 4 4 120 50 20 30 0 0 0 0 0 70ТО 4
  33 Методика на формиране на елементарни математически представи и понятия 5 6 180 70 30 35 5 0 0 0 0 110И 5
  34 Методика на изобразителната дейност в детската градина 5 4 120 40 15 20 5 0 0 0 0 80И 5
  35 Методика на чуждоезиковото обучение в детската градина 5 5 150 60 30 25 5 0 0 0 0 90И 5
  36 Методика на взаимодействието "дете-околен свят" 5 4 120 50 20 25 5 0 0 0 0 70И 5
  37 Методика на музикалното възпитание в детската градина 5 4 120 50 20 25 5 0 0 0 0 70И 5
  38 Педагогика на физическата култура в детската градина 5 4 120 40 15 20 5 0 0 0 0 80И 5
  39 Избираема дисциплина IV 5 3 90 45 15 0 30 0 0 0 0 45ТО 5
  40 Текуща педагогическа практика 6 4 120 60 0 0 60 0 0 0 0 60ТО 6
  41 Стажантска практика 6 6 180 90 0 0 90 0 0 0 0 90И 6
  42 Избираема дисциплина V 6 3 90 35 20 0 15 0 0 0 0 55И 6
  43 Избираема дисциплина VI 6 2 60 30 15 15 0 0 0 0 0 30ТО 6
  44 Факултативна дисциплина III 6 3 90 35 20 15 0 0 0 0 0 55ТО 6
  45 Факултативна дисциплина IV 6 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 6
  Дисциплина
  1 Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда
  2 Комуникативни умения в образователна среда
  3 Управление на взаимоотношенията в образователна среда

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Взаимодействие със семейството
  2 Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности
  3 Лидерство в образованието

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Основи на театралната култура
  2 Словесно изпълнителско изкуство

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Детска литература на чужд език
  2 Произведения на английски език за деца
  3 Работа с автентичен текст на чужд език

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Методика на вокалното обучение
  2 Български музикален фолклор
  3 Занимателни конструктивни игри
  4 Изобразителна дейност в детската градина

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение
  2 Развиване на устни комуникативни умения на чужд език
  3 Интердисциплинарни връзки в ранното чуждоезиково обучение

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Текстообработка и електронни таблици
  2 Интегрирани среди и приложения

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Гражданска защита
  2 Безопасност на движението

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 История на България
  2 Социална екология
  3 Човек, общество, природа
  4 Екология и опазване на околната среда

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Интернет технологии
  2 Компютърно моделиране
  3 Системи на компютърната математика

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Спорт: Аеробика
  2 Спорт: Баскетбол
  3 Спорт: Бойни техники - самозащита
  4 Спорт: Волейбол
  5 Спорт: Йога
  6 Спорт: Лечебна гимнастика
  7 Спорт: Плуване
  8 Спорт: Ракетни спортове
  9 Спорт: Ритмика и танци
  10 Спорт: Туризъм, ориентиране, катерене
  11 Спорт: Фитнес
  12 Спорт: Футбол

  Дисциплини в учебния план от тази група (1 от 12)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ

  Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

  Група форми на завършване на обучението I
  Дисциплина Кредити
  1 Писмен държавен изпит 10
  2 Държавен практико-приложен изпит 10

  Кредити и хорариум на дисциплините
  Семестър Кредити Хорариум Седм. ауд. заетост
  Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
  Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
  1 30 900 300 100 150 50 0 0 0 0 600 20.00
  2 30 900 295 80 125 90 0 0 0 0 605 19.67
  3 30 900 370 75 125 170 0 0 0 0 530 24.67
  4 30 900 320 95 165 60 0 0 0 0 580 21.33
  5 30 900 355 145 150 60 0 0 0 0 545 23.67
  6 20 600 280 55 30 195 0 0 0 0 320 18.67
  Общо 170 5100 1920 550 745 625 0 0 0 0 3180 16.00
  % 28.65 38.80 32.55
  Брой дисциплини и брой форми на контрол
  Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
  Общо Задължителни Избираеми Факултативни
  1 8 8 4 2
  2 7 5 1 1 4 3
  3 10 8 1 1 3 4
  4 7 6 1 4 3
  5 7 6 1 6 1
  6 6 2 2 2 2 4
  Общо 40 30 6 4 23 17
  % 75.00 15.00 10.00 57.50 42.50
  Забележка! При преброяването на дисциплините:
  • в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра);
  • в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

  Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

  Завършване на обучението
  № на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
  Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
  1 2 2 20 600

  Забележка

  Дисциплината "Хоспитиране" се провежда в част от семинарните и лабораторните упражнения по следните дисциплини: - Методика на формиране на начална технологична култура в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ; - Методика на обучението по български език в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ; - Методика на формиране на елементарни математически представи и понятия - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ; - Методика на изобразителната дейност в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ; - Методика на чуждоезиковото обучение в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ; - Методика на взаимодействието "дете-среда" - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ; - Методика на музикалното възпитание в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ; - Методика на двигателната дейност в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ; Общо: 40 ч. СУ и 40 ч. ЛУ.