Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Учебни планове

  УЧЕБЕН ПЛАН  Област на висше образование:

  Професионално направление:

  Специалност:

  Форма:

  Образователно-квалификационна степен:

  Срок на обучение:

  семестъра

  Професионална квалификация:

  Обучението по учебния план започва през:

  /1 учебна година

  Код на учебния план:

  Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № /01.01.1970

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  1 Теория на възпитанието 1 5 150 40 20 20 0 10 5 5 0 100И 1
  2 Приобщаващо образование 1 3 90 30 15 15 0 8 4 4 0 52И 1
  3 Съвременен български език I част 1 5 150 45 15 30 0 11 4 7 0 94И 1
  4 Чужд език I част 1 4 120 50 0 0 50 12 0 0 12 58И 1
  5 Обща и възрастова психология 1 3 90 45 30 15 0 12 8 4 0 33И 1
  6 Мaтематика I част 1 5 150 50 15 35 0 13 4 9 0 87И 1
  7 Факултативна дисциплина I 1 3 90 40 0 0 40 10 0 0 10 40ТО 1
  8 Спорт 1 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
  9 Съвременен български език II част 2 6 180 60 30 30 0 15 7 8 0 105И 2
  10 Дидактика 2 5 150 50 20 30 0 12 5 7 0 88И 2
  11 Хигиена и здравно възпитание 2 4 120 35 20 15 0 8 5 3 0 77ТО 2
  12 Чужд език II част 2 4 120 50 0 0 50 12 0 0 12 58ТО 2
  13 Математика II част 2 6 180 65 20 45 0 16 5 11 0 99И 2
  14 Избираема дисциплина I (Група 1) 2 3 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53ТО 2
  15 Спорт 2 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30ТО 1, 2
  16 Педагогическа психология 3 3 90 40 20 20 0 10 5 5 0 40И 3
  17 Детска литература 3 4 120 40 20 20 0 10 5 5 0 70И 3
  18 Чужд език III част 3 5 150 50 0 0 50 15 0 0 15 85 3, 4
  19 Солфеж 3 3 90 40 0 0 40 10 0 0 10 40ТО 3
  20 Музикален инструмент 3 3 90 30 0 0 30 7 0 0 7 53 3, 4
  21 Устна и писмена комуникация (практикум) 3 3 90 30 0 30 0 8 0 8 0 52 3, 4
  22 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа с дигитална среда 3 3 90 45 0 0 45 11 0 0 11 34ТО 3
  23 Избираема дисциплина ІІ (Група 1) 3 3 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53ТО 3
  24 Факултативна дисциплина II 3 3 90 30 0 0 30 10 0 0 10 50ТО 3
  25 Природознание 4 5 150 55 30 25 0 14 8 6 0 81И 4
  26 Чужд език III част 4 5 150 50 0 0 50 15 0 0 15 85И 3, 4
  27 Музикален инструмент 4 3 90 20 0 0 20 5 0 0 5 65ТО 3, 4
  28 Устна и писмена комуникация (практикум) 4 3 90 30 0 30 0 8 0 8 0 52ТО 3, 4
  29 Методика на обучението по технологии и предприемачество в началното училище 4 4 120 40 15 20 5 10 4 5 1 70И 4
  30 Методика на обучението по български език и литература 4 6 180 70 30 35 5 18 8 9 1 92И 4
  31 Избираема дисциплина III (Група 2) 4 4 120 35 20 15 0 10 5 5 0 75ТО 4
  32 Методика на обучението по математика 5 6 180 70 30 35 5 18 8 9 1 92И 5
  33 Теория и методика на изобразителното изкуство 5 4 120 40 15 20 5 10 4 5 1 70И 5
  34 Методика на чуждоезиковото обучение 5 5 150 60 30 25 5 15 8 6 1 75И 5
  35 Методика на обучението по природознание и родинознание 5 4 120 50 20 25 5 12 5 6 1 58И 5
  36 Теория и методика на музикалното възпитание 5 4 120 50 20 25 5 12 5 6 1 58И 5
  37 Теория и методика на обучението по физическо възпитание 5 4 120 40 15 20 5 10 4 5 1 70И 5
  38 Избираема дисциплина IV (Група 2) 5 3 90 45 15 0 30 12 4 0 8 33ТО 5
  39 Текуща педагогическа практика 6 4 120 60 0 0 60 15 0 0 15 45ТО 6
  40 Стажантска практика 6 6 180 90 0 0 90 22 0 0 22 68И 6
  41 Избираема дисциплина V (Група 2) 6 3 90 35 20 0 15 10 5 0 5 45И 6
  42 Избираема дисциплина VI (Група 2) 6 2 60 30 15 15 0 10 5 5 0 20ТО 6
  43 Факултативна дисциплина III 6 3 90 35 20 15 0 10 5 5 0 45ТО 6
  44 Фaкултативна дисциплина IV 6 2 60 30 0 0 30 10 0 0 10 20ТО 6
  Дисциплина
  1 Теория и практика на конфликтите
  2 Закрила на детето
  3 Управление на стреса

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Социално педагогическа работа с група (интеракция)
  2 Психология на ученическия клас
  3 Превенция и противодействие на агресията в началното училище

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Литературознание
  2 Технологии на ученическите текстове
  3 Основи на театралната култура

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Детска литература на чужд език
  2 Произведения на английски език за деца
  3 Работа с автентичен текст на чужд език

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Методика на вокалното обучение
  2 Български музикален фолклор
  3 Занимателни конструктивни игри
  4 Изобразителна дейност в началното училище

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение
  2 Развиване на устни комуникативни умения на чужд език
  3 Интердисциплинарни връзки в ранното чуждоезиково обучение

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Интернет технологии
  2 Компютърно моделиране
  3 Системи на компютърната математика

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Гражданска защита
  2 Безопасност на движението

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 История на България
  2 Социална екология
  3 Човек, общество, природа
  4 Екология и опазване на околната среда

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Текстообработка и електронни таблици
  2 Интегрирани среди и приложения

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Спорт: Аеробика
  2 Спорт: Баскетбол
  3 Спорт: Бойни изкуства
  4 Спорт: Волейбол
  5 Спорт: Зимни спортове
  6 Спорт: Лечебна гимнастика
  7 Спорт: Плуване
  8 Спорт: Ракетни спортове
  9 Спорт: Ритмика и танци
  10 Спорт: Туризъм, ориентиране, катерене
  11 Спорт: Фитнес
  12 Спорт: Футбол

  Дисциплини в учебния план от тази група (1 от 12)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ

  Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

  Група форми на завършване на обучението I
  Дисциплина Кредити
  1 Писмен държавен изпит 10
  2 Държавен практико-приложен изпит 10

  Кредити и хорариум на дисциплините
  Семестър Кредити Хорариум Седм. ауд. заетост
  Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
  Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
  1 30 900 330 95 145 90 76 25 29 22 494 22.00
  2 30 900 320 105 165 50 70 25 33 12 510 21.33
  3 30 900 335 55 85 195 88 13 22 53 477 22.33
  4 30 900 300 95 125 80 80 25 33 22 520 20.00
  5 30 900 355 145 150 60 89 38 37 14 456 23.67
  6 20 600 280 55 30 195 77 15 10 52 243 18.67
  Общо 170 5100 1920 550 700 670 480 141 164 175 2700 16.00
  % 28.65 36.46 34.90
  Брой дисциплини и брой форми на контрол
  Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
  Общо Задължителни Избираеми Факултативни
  1 8 7 1 6 1
  2 7 6 1 3 4
  3 9 7 1 1 2 4
  4 7 6 1 4 3
  5 7 6 1 6 1
  6 6 2 2 2 2 4
  Общо 40 30 6 4 23 17
  % 75.00 15.00 10.00 57.50 42.50
  Забележка! При преброяването на дисциплините:
  • в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра);
  • в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

  Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

  Завършване на обучението
  № на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
  Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
  1 2 2 20 600