Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Учебни планове

    Kолеж - Добрич

    УЧЕБЕН ПЛАН    Област на висше образование:

    6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

    Професионално направление:

    6.2. Растителна защита

    Специалност:

    Растителна защита

    Форма:

    Редовна

    Образователно-квалификационна степен:

    Професионален бакалавър

    Срок на обучение:

    6 семестъра

    Професионална квалификация:

    Агроном

    Обучението по учебния план започва през:

    2018/2019 учебна година

    Код на учебния план:

    18501600

    Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/30.03.2018
    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    1 Ботаника 1 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 1
    2 Зоология 1 5 150 45 15 15 15 0 0 0 0 105И 1
    3 Обща и неорганична химия 1 5 150 45 30 15 0 0 0 0 0 105И 1
    4 Екология и опазване на околната среда 1 5 150 60 15 30 15 0 0 0 0 90И 1
    5 Избираема дисциплина I 1 4 120 45 15 30 0 0 0 0 0 75ТО 1
    6 Факултативна дисциплина І 1 3 90 30 0 15 15 0 0 0 0 60ТО 1
    7 Спорт 1 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
    8 Общо земеделие 2 6 180 60 15 30 15 0 0 0 0 120И 2
    9 Почвознание 2 6 180 65 30 20 15 0 0 0 0 115И 2
    10 Микробиология 2 6 180 45 15 15 15 0 0 0 0 135И 2
    11 Органична химия 2 4 120 45 30 0 15 0 0 0 0 75И 2
    12 Практика по ботаника 2 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 2
    13 Чужд език І част 2 4 120 45 0 45 0 0 0 0 0 75ТО 2
    14 Спорт 2 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30ТО 1, 2
    15 Агрохимия 3 5 150 50 15 20 15 0 0 0 0 100И 3
    16 Икономика 3 3 90 35 20 15 0 0 0 0 0 55И 3
    17 Зеленчукопроизводство 3 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 3
    18 Механизация на земеделието 3 4 120 45 15 15 15 0 0 0 0 75И 3
    19 Растениевъдство I част (зърнени култури) 3 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 3
    20 Чужд език ІІ част 3 3 90 45 0 45 0 0 0 0 0 45ТО 3
    21 Факултативна дисциплина II 3 3 90 45 0 45 0 0 0 0 0 45ТО 3
    22 Лозарство 4 5 150 60 30 15 15 0 0 0 0 90И 4
    23 Растениевъдство II част (технически и фуражни култури) 4 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 4
    24 Генетика и селекция на растенията 4 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 4
    25 Избираема дисциплина II 4 4 120 45 15 15 15 0 0 0 0 75И 4
    26 Избираема дисциплина III 4 4 120 60 15 30 15 0 0 0 0 60И 4
    27 Факултативна дисциплина III 4 3 90 30 15 15 0 0 0 0 0 60ТО 4
    28 Факултативна дисциплина IV 4 2 60 30 15 0 15 0 0 0 0 30ТО 4
    29 Овощарство 5 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 5
    30 Хербология 5 7 210 60 30 15 15 0 0 0 0 150И 5
    31 Eнтомология 5 7 210 90 30 30 30 0 0 0 0 120И 5
    32 Практика по ентомология 5 3 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60ТО 5
    33 Избираема дисциплина IV 5 4 120 45 15 15 15 0 0 0 0 75ТО 5
    34 Факултативна дисциплина V 5 3 90 30 0 15 15 0 0 0 0 60ТО 5
    35 Фитопатология 6 6 180 90 30 30 30 0 0 0 0 90И 6
    36 Практика по хербология 6 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 6
    37 Практика по фитопатология 6 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 6
    38 Практика по генетика и селекция 6 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 6
    39 Избираема дисциплина V 6 4 120 60 15 15 30 0 0 0 0 60ТО 6
    40 Избираема дисциплина VI 6 4 120 45 15 15 15 0 0 0 0 75ТО 6
    Дисциплина
    1 Приложна математика
    2 Математически анализ и приложения

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Физиология и биохимия на растенията
    2 Растителни генетични ресурси

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Енергийни култури
    2 Карантина по растенията
    3 Екологично-опасни вещества

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Химическа защита
    2 Имунитет на растенията

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Информационни технологии
    2 Интегрирано управление на вредителите
    3 Прогноза и сигнализация

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Агрометеорология
    2 Ненасекомни неприятели

    Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Гражданска защита
    2 Безопасност на движението

    Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Устна и писмена комуникация (практикум)
    2 Езикова култура
    3 Език и комуникация

    Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Билкарство
    2 Биологично земеделие

    Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Информационен маркетинг и реклама
    2 Аграрен мениджмънт

    Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
    Дисциплина
    1 Информационни технологии в бизнеса и администрацията
    2 Текстообработка и електронни таблици
    3 Бизнес английски
    4 Европейски фондове и международни програми в аграрния сектор

    Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

    Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
    Общо Ауд. заетост ИРС СР
    Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ

    Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

    Група форми на завършване на обучението I
    Дисциплина Кредити
    1 Писмен държавен изпит по растителна защита 10
    2 Практически държавен изпит по растителна защита 10

    Кредити и хорариум на дисциплините
    Семестър Кредити Хорариум Седм. ауд. заетост
    Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
    Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
    1 30 900 315 105 150 60 0 0 0 0 585 21.00
    2 30 900 320 90 140 90 0 0 0 0 580 21.33
    3 30 900 340 110 170 60 0 0 0 0 560 22.67
    4 30 900 345 150 105 90 0 0 0 0 555 23.00
    5 30 900 315 105 90 120 0 0 0 0 585 21.00
    6 20 600 285 60 60 165 0 0 0 0 315 19.00
    Общо 170 5100 1920 620 715 585 0 0 0 0 3180 16.00
    % 32.29 37.24 30.47
    Брой дисциплини и брой форми на контрол
    Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
    Общо Задължителни Избираеми Факултативни
    1 7 5 1 1 4 2
    2 7 7 4 3
    3 7 6 1 5 2
    4 7 3 2 2 5 2
    5 6 4 1 1 3 3
    6 6 4 2 1 5
    Общо 39 28 6 5 22 17
    % 71.79 15.38 12.82 56.41 43.59
    Забележка! При преброяването на дисциплините:
    • в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра);
    • в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

    Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

    Завършване на обучението
    № на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
    Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
    1 2 2 20 600