Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Комисия по социално-битови въпроси на учащите

  Комисията по социално-битовите въпроси на учещите (КСБВУ) в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е създадена с ректорска заповед, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 90 от 26.05.2000 година. Нейният състав, включващ представители на Студентския съвет в ШУ и представители на администрацията, се актуализира всяка учебна година. Комисията приема и обработва документите на кандидатите за настаняване в студентските общежития за съответната учебна година, на кандидатите за стипендии за всеки семестър, след което по утвърдени критерии, базиращи се на цитираните по-горе нормативни документи, извършва тяхното класиране.
  Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:

  • приемане на документи, обработка, класиране и настаняване на студентите в студентските общежития
  • приемане на документи, обработка, класиране и настаняване на студентите в студентските общежития
  • приемане на документи, обработка и класиране на студентите за стипендии
  • комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ и съгласува отпускането на тези помощи и награди с ректорското ръководство на ШУ
  •  текущо настаняване в студентските общежития в периода октомври – юни КСБВУ прави предложения пред ректорското ръководство на ШУ относно извършването на приоритетни ремонти и за намаляване на консумативните разноски в студентските общежития.
  •  КСБВУ предлага и изготвя заповедите за наказания по чл. 33, ал. 1 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове”.
   Освен изредените основни задължения на КСБВУ трябва да се уточни, че тя има целогодишна съвместна дейност със Студентския съвет на ШУ, а именно семинари, конференции и други мероприятия, организирани от Студентския съвет.
   Инспекторът по социално-битовите въпроси на студентите извършва ежедневно обслужване на студентите във връзка с обходни листове, справки за различни институции относно получавани стипендии и здравното осигуряване на студентите от Шуменския университет.
  • приемане на документи, обработка и класиране на студентите за стипендии
  • комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ и съгласува отпускането на тези помощи и награди с ректорското ръководство на ШУ
  • текущо настаняване в студентските общежития в периода октомври – юни КСБВУ прави предложения пред ректорското ръководство на ШУ относно извършването на приоритетни ремонти и за намаляване на консумативните разноски в студентските общежития.
  • КСБВУ предлага и изготвя заповедите за наказания по чл. 33, ал. 1 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове”.
   Освен изредените основни задължения на КСБВУ трябва да се уточни, че тя има целогодишна съвместна дейност със Студентския съвет на ШУ, а именно семинари, конференции и други мероприятия, организирани от Студентския съвет.
   Инспекторът по социално-битовите въпроси на студентите извършва ежедневно обслужване на студентите във връзка с обходни листове, справки за различни институции относно получавани стипендии и здравното осигуряване на студентите от Шуменския университет.

  Състав на комисията

  Председател
  • Константин Константинов – зам.-ректор
  Зам.-председател
  • Павлин Сашев – председател на Студентския съвет
  Членове
  • Мариана Паскова – Ръководител ФСО
  • Мануел  Мануелян – Помощник ректор
  • Боряна  Петрова – гл.спец. СБВУ
  • Павлин Сашев Иванов – член на АС, Председател на Студ. съвет, студент ОКС магистър, РКССД, 2 курс
  • Иванка Филипова Неделчева – член на АС, член на Студ. съвет, студентка от  спец. Социална педагогика, 3 курс
  • Симеон Стефанов Симеонов – член на АС, Зам.-председател на Студ. съвет, студент от спец. Инженерна логистика, 4 курс
  • Васил  Тодоров – Председател на ОС на студентите и докторантите в ШУ, студент от спец. ЕООС, 4 курс
   
  Боряна Петрова

  Инспектор социално-битови въпроси на учащите

  • Корпус 3, етаж 3, стая 310
  • тел/факс: 054 830 952
  • тел: 054 830 495, вътрешен 171
  • e-mail: b.petrova@shu.bg