Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • jQuery Pagination Tables Plugin Demo

  basi svinshtinata

  24 сеп., 2020 Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преп. д-р Веселина Радева Иванова

  Владимир Василев

  Придобиване на академична длъжност ДОЦЕНТ

  18 сеп., 2020 017019 / 26-27.09.2020 г., тема: “Методика на обучението  по Безопасност на движението по пътищата”

  Надежда Иринкова

  ДИКПО - Варна

  17 сеп., 2020 Курс по китайски език и култура

  Снежана Стойчева

  Новини

  14 сеп., 2020 1 320 първокурсници пристъпиха прага на Шуменския университет

  Снежана Стойчева

  Новини

  14 сеп., 2020 Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET”, ДО-02-362

  Надежда Иринкова

  Проекти

  14 сеп., 2020 Фотометрично и спектрално изследване на катаклизмичните звезди UX Uma, AM Her, SS Cyg и RX And“, Ф-634

  Надежда Иринкова

  Проекти

  14 сеп., 2020 Изследване на тесни двойни звезди от типа RS CVn и W Uma“, КП-06ПН31/1

  Надежда Иринкова

  Проекти

  14 сеп., 2020 Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води

  Надежда Иринкова

  Проекти

  14 сеп., 2020 Пространствените метафори в контекста на англо-българските междукултурни връзки: когнитивна семантика на английските предлози и постфикси и българските предлози и префикси

  Надежда Иринкова

  Проекти

  14 сеп., 2020 Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус, мерки за опазване, ДО-01/1221/17

  Надежда Иринкова

  Проекти