Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Информационни събития, посветени на възможностите за участие в конкурсите на специфичната програма „Идеи” на Седма рамкова програма.