Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Информационни събития, посветени на възможностите за участие в конкурсите на специфичната програма „Идеи” на Седма рамкова програма.