Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020