Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ винаги е полагал всички възможни усилия да защити личните Ви данни в най-висока степен.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) въвежда още по-строги правила, които имаме готовност да приложим изцяло. Новите изисквания ни позволяват да бъдем още по-активни в гарантирането на неприкосновеността на Вашия личен живот.

Във връзка с влизането в сила на Регламента от 25 май 2018 година Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ разработи политики и процедури в съответствие с новите правила, с които можете да се запознаете тук.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

E-mail: dpo@shu.bg