Legislation

Закони и подзаконови нормативни документи

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Вътрешни нормативни документи

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Правилник на Центъра за електронно обучение към ШУ “Епископ Константин Преславски” – 28.04.2017

Правилник за дейността на Център за трансфер на технологии – 15.12.2017

Правилник за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество – 14.09.2018

Правилник за дейността на Центъра за проектна дейност – 29.06.2018

Правилник на Център “Компютри и комуникационни мрежи” – 11.12.2015

Правилник за устройството и дейността на Център за кариерно развитие – 29.01.2016

Правилник за устройството и дейността на Центъра за приложни изследвания – 13.12.2013

Правилник за устройството и дейността на Центъра по качеството на образованието – 22.04.2016

Правилник на Центъра за докторанти на ШУ “Епископ Константин Преславски” – 26.02.2016

Правилник на Центъра за дигитализация на информацията и документацията – 18.05.2018

Правилник за дейността на Астрономическия център – 20.04.2012

Правилник за атестиране на академичния състав в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 15.12.2017 


Правилник за развитието на академичния състав в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 30.03.2018

Правилник за атестиране на административния и техническия персонал в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 25.11.2016

Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на ШУ “Епископ Константин Преславски” – 25.03.2016

Правилник за организацията и управление на научноизледователската и художественотворческата дейност – 23.02.2018

Правилник за отпуск за творческо развитие, специализации и работа в чужбина – 30.03.2012

Правилник на Методическия съвет на ШУ “Епископ Константин Преславски” – 24.02.2017

Правилник за организацията и дейността на библиотеката при ШУ “Епископ Константин Преславски” – 26.04.2018

Правилник за устройството и дейността на Университетското издателство “Епископ Константин Преславски” – 27.05.2016

Правилник за работата на библиотечния съвет при ШУ “Епископ Константин Преславски” – 26.04.2018

Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – 15.12.2017

Процедура за издаване на европейско дипломно приложение – 16.09.2011

Правилник за организацията и дейността на студентския съвет в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 15.11.2013

Правилник на фонд “Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)” – 24.02.2017

Система за проверка и оценяване на знанията и уменията на студентите (балово-рейтингова система) – 01.03.2013

Система за натрупване и трансфер на кредити за студентите – 30.05.2008

Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 24.02.2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Правилник на Центъра за електронно обучение към ШУ “Епископ Константин Преславски” – 28.04.2017

Правилник за дейността на Център за трансфер на технологии – 15.12.2017

Правилник за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество – 14.09.2018

Правилник за дейността на Центъра за проектна дейност – 29.06.2018

Правилник на Център “Компютри и комуникационни мрежи” – 11.12.2015

Правилник за устройството и дейността на Център за кариерно развитие – 29.01.2016

Правилник за устройството и дейността на Центъра за приложни изследвания – 13.12.2013

Правилник за устройството и дейността на Центъра по качеството на образованието – 22.04.2016

Правилник на Центъра за докторанти на ШУ “Епископ Константин Преславски” – 26.02.2016

Правилник на Центъра за дигитализация на информацията и документацията – 18.05.2018

Правилник за дейността на Астрономическия център – 20.04.2012

Правилник за атестиране на академичния състав в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 15.12.2017 


Правилник за развитието на академичния състав в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 30.03.2018

Правилник за атестиране на административния и техническия персонал в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 25.11.2016

Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на ШУ “Епископ Константин Преславски” – 25.03.2016

Правилник за организацията и управление на научноизледователската и художественотворческата дейност – 23.02.2018

Правилник за отпуск за творческо развитие, специализации и работа в чужбина – 30.03.2012

Правилник на Методическия съвет на ШУ “Епископ Константин Преславски” – 24.02.2017

Правилник за организацията и дейността на библиотеката при ШУ “Епископ Константин Преславски” – 26.04.2018

Правилник за устройството и дейността на Университетското издателство “Епископ Константин Преславски” – 27.05.2016

Правилник за работата на библиотечния съвет при ШУ “Епископ Константин Преславски” – 26.04.2018

Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – 15.12.2017

Процедура за издаване на европейско дипломно приложение – 31.01.2020

Процедура за издаване на диплома за висше образование – 31.01.2020

Правилник за организацията и дейността на студентския съвет в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 15.11.2013

Правилник на фонд “Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)” – 24.02.2017

Система за проверка и оценяване на знанията и уменията на студентите (балово-рейтингова система) – 01.03.2013

Система за натрупване и трансфер на кредити за студентите – 30.05.2008

Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в ШУ “Епископ Константин Преславски” – 24.02.2017