Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Нормативни документи

  Нормативна база на ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Правилник за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 27.10.2023 г.

  Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 28.04.2023 г.

  Правилник за развитие на академичния състав в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 23.02.2024 г.

  Правилник за атестиране на академичния състав в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 15.12.2017 г.

  Правилник за атестиране на административния и техническия персонал в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 29.11.2019 г.

  Правилник за организацията и управлението на научноизследователската и художественотвореската дейност в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 23.02.2018 г.

  Правилник за управление на интелектуалната собственост на ШУ „Епископ Константин Преславски“, за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научни изследвания 15.12.2017 г.

  Правилник за отпуск за творческо развитие, специализации и работа в чужбина 30.03.2012 г.

  Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 24.06.2022 г.

  Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 26.01.2024 г.

  Правилник за вътрешния трудов ред 25.11.2022 г.

  Вътрешни правила за защита при упражняване на правото на труд и осигуряване на равни възможности на пазара на труда и защита от дискриминация при упражняване правото на образование и обучение  20.12.2019 г.

  Етичен кодекс на работещите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 22.07.2016 г.

  Правилник за вътрешните нормативни актове на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 26.02.2021 г.

  Правилник за организацията и провеждането на обучение и изпити в електронна среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 25.02.2022 г.

  Правилник за дейността на Комисията по НИХТД 29.11.2019 г.

  Правилник на университетската комисия по акредитация 29.11.2019 г.

  Правилник на комисията по учебна дейност и образователни политики 29.11.2019 г.

  Правилник за устройството и дейността на университетската комисия по оценяване и поддържане на качеството на обучението и академическия състав (УКК) 29.11.2019 г.

  Правилник на Методическия съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 23.02.2024 г.

  Правилник за устройството и дейността на Стопанския съвет 26.02.2021 г. (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Правилник за устройството и дейността на Разширения ректорски съвет 18.05.2018 г. (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Правилник за организацията и дейността на Контролния съвет на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 04.06.2021

  Правилник за устройството и дейността на Етичната комисия 29.11.2019 г.

  Правилник на Студентския съвет 19.07.2019 г.

  Правилник за устройството и дейността на Центъра за информационно обслужване (ЦИО) 29.04.2022 г.

  Правилник за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество (ЦМС) 14.09.2018 г.

  Правилник за устройството и дейността на Центъра за проектна дейност (ЦПД) 29.06.2018 г.

  Правилник за устройството и дейността на Центъра по качеството на образованието 22.04.2016 г.

  Правилник за устройството и дейността на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) 29.11.2019 г.

  Правилник за устройството и дейността на Центъра за докторанти 26.02.2016 г.

  Правилник за устройството и дейността на Центъра за кандидатстудентска дейност 16.11.2018 г.

  Правилник за устройството и дейността на Университетското издателство „Епископ Константин Преславски“ 27.05.2016 г.

  Правилник за организацията и дейността на Университетска библиотека при ШУ „Епископ Константин Преславски“ 29.03.2024 г.

  Правилник за работа на Библиотечния съвет при ШУ „Епископ Константин Преславски“ 26.04.2018 г.

  Правилник на Фонд „Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)“ 24.02.2017 г.

  Правилник за устройството и дейността на Научен център „Преславска книжовна школа“ към ШУ „Епископ Константин Преславски“ 24.06.2022 г.

  Правилник за устройството и дейността на Астрономическия център 26.02.2024 г.

  Правилника на Университетския пресцентър 26.01.2024 г.

  Оперативни ръководства, свързани с учебната и научноизследователската дейност

  Система за проверка и оценяване на знанията и уменията на студентите

  Система за натрупване и трансфер на кредити за студентите

  Система за организация , провеждане, класиране и отчитане на проектите на ШУ „Епископ К. Преславски“ (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Институционална програма за действие на секторна програма „Еразъм“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Процедура за разработване и актуализиране на учебната документация (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Процедура за разкриване на ново професионално направление/нова специалност от регулирана професия, нова магистърска или докторска програма (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Процедура за издаване на европейско дипломно приложение в ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Процедура по администрирането на процеса на обучение на докторанти (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Насоки за формиране на кредити и разпределението им в индивидуалния план на докторанта

   
  Оперативни ръководства, свързани с финансовото управление и документооборота

  Система за финансово управление и контрол във връзка с промените в Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, обнародван в ДВ бр. 13 от 12.02.2019 (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите в ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Правила за използване на фонда за подкрепа на студентите в неравностойно положение

  Наредба за документооборота в ШУ „Епископ Константин Преславски“ (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Номенклатура на делата със срокове за съхранение в ШУ „Епископ Константин Преславски“ (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Вътрешни правила за инвентаризация (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Процедура за документиране, отчитане и плащане на граждански договори (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Правила за работа на Комисията по социално-битови въпроси за учащите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Методика за определяне на приноса на основните звена за осъществяване на обучението по всяко професионално направление (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Процедура за проверка на документи, подадени за отпускане на стипендии (Достъп чрез вътрешната мрежа)

  Закони и подзаконови нормативни документи

  Постановление № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. 19.02.2019 г.

  Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления 25.11.2005 г.

  Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации 01.07.2023 г.

  Постановление № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления 01.01.2022 г.

  Постановление № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България 29.08.2023 г.

  Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина 29.08.2023 г.

  Постановление № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища 05.04.2024 г.

  Решение № 96 от 2 февруари 2012 година на МС за приемане на Национална квалификационна рамка на Република България

  Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ 05.09.2003 г.

  Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България 30.06.2022 г.

  Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 16.05.2023 г.

  Наредба № 21 от 30.09. 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища 12.10.2004 г.

  Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища 01.09.2021 г.

  Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища 01.01.2023 г.

  Наредба за приобщаващото образование 19.03.2024 г.

  Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ 5.02.2021 г.

  Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ 13.11.2015 г.

  Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност 01.01.2017

  Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 19.03.2024 г.

  Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 01.09.2023 г.

  Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език 01.09.2016 г.

  Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности 01.01.2015 г.

  Архив

  Правилник за устройството и дейността на Факултета по хуманитарни науки (ФХН) (отменен с приемането на Правилник за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“ на 27.11.2020 г.)

  Правилник за устройството и дейността на Факултета по математика и информатика (ФМИ) (отменен с приемането на Правилник за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“ на 27.11.2020 г.)

  Правилник за устройството и дейността на Факултета по природни науки (ФПН) (отменен с приемането на Правилник за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“ на 27.11.2020 г.)

  Правилник за устройството и дейността на Педагогически факултет (ПФ) (отменен с приемането на Правилник за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“ на 27.11.2020 г.)

  Правилник за устройството и дейността на Факултета по технически науки (ФТН) (отменен с приемането на Правилник за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“ на 27.11.2020 г.)

  Правилник за устройството и дейността на Колеж-Добрич (отменен с приемането на Правилник за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“ на 27.11.2020 г.)

  Правилник за устройството и дейността на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна (ДИКПО) (отменен с приемането на Правилник за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“ на 27.11.2020 г.)