Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Такси за обучение

  1. Докторски програми по държавна поръчка
  Зачислените докторанти заплащат такса в годишен размер, определен с Постановление на Министерския съвет, като през последните две години са освободени от заплащане на такса.

  2. Докторски програми на самостоятелна подготовка 

  Такси за обучение на български граждани и граждани на ЕС:
  • такса за разглеждане на дисертационен труд и зачисляване в докторантура – 800 лв.;
  • такса за обучение за всяка календарна година – 5 минимални работни заплати, но не повече от три години;
  • разходите по процедурата по защита на докторантурата се поемат от докторантите.

  (не важи за кандидатите, които са на основен трудов договор в ШУ „Епископ Константин Преславски”)

  Плащането се извършва в Касата на ШУ (Ректорат, ІІ етаж, стая 213) или по банков път:
  Сметката на Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”:
  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
  Банкова сметка: BG55UBBS81553120050509
  BIG KOD: UBBSBGSF
  Титуляр: ШУ „Епископ Константин Преславски”
  Вносител: трите имена на докторанта

  Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ е: трите имена, ЕГН, факултета, към който е обявена докторантурата и докторантската такса за обучение.
  Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!