Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Научноизследователска дейност

  Научноизследователската дейност е сред основните приоритети в предмета на дейност на Шуменския университет и обхваща фундаментални и научно-приложни изследвания чрез: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска, изобретателска, художествено-творческа и други творчески дейности, включително дейности по разпространението на получените научни резултати, които се провеждат систематично.

  Научноизследователската и художественотворческата дейност на Шуменския университет има за основна цел развитието на приоритетни научни области в национален и международен план и традиционно утвърдените вътрешноуниверситетски приоритетни области. Като специфични цели се определят:

  • създаването на нови научни знания и научно-приложни продукти, в следните научни области:

   

  • прилагане на резултатите от научноизследователската и художествено-творческата дейност за научно-методично осигуряване на обучението, организирано от университета в следните области на висше образование:

  • внедряване на научни продукти и тяхното разпространение;
  • повишаване на научната квалификация на академичния състав на университета;
  • стимулиране на креативността и създаване на условия за развитие на творческите възможности на студентите и докторантите на университета;
  • международен и национален обмен на знания.

  Провеждането на Научни изследвания и художествентворческа дейност е неотделима част от дейността на академичния състав и се осъществява от колективи и отделни членове на академичния състав на Университета, от специално привлечени за целта специалисти (външни лица), от обучаваните докторанти, студенти и специализанти в рамките на седем основни структурни звена и 12 научни центъра. Обхващат се изследвания и дейности в актуални тематични области и с доказана обществена значимост, свързани с българската история, език, култура и национална идентичност, насърчаването на технологичния трансфер и развитието на природните, техническите, хуманитарните и обществените науки, изследването на важни проблеми в областта на екологията, образованието. Осъществяването на присъщата за Университета научноизследователска включва и международно научно сътрудничество, участие в национални и международни научни програми и проекти.

  Научноизследователската и художественотворческата дейност в ШУ е документално обезпечена от редица документи, които уреждат различни аспекти на планирането, провеждането, отчитането, комерсиализирането, въвеждането в практиката, защитата на интелектуалната собственост, публикуването и популяризиране на получените резултати, а именно:

  • Стратегия за развитие на научнoизследователската и художественотворческата дейност на ШУ
  • Стратегия за прилагане на резултатите от научноизследователската дейност на ШУ 2016-2020 г.
  • Правилник за организацията и управлението на научноизследователската и художественотворческата дейност на ШУ
  • Система за организация, провеждане, класиране и отчитане на проектите, участващи в конкурса за финансиране от средствата, целево отпуснати от държавния бюджет за научноизследователска и художественотворческа дейност на Шуменския университет.
  • Правилник за управление на интелектуалната собственост, за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научни изследвания на ШУ