Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център по качеството на образованието

  ЦЕЛ:
   
  Целта на Центъра по качеството на образованието е да осигурява информационно и административно дейностите по функционирането на вътрешно университетската Система за  наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав, както и  по организирането и успешно провеждане на акредитационните процедури и процедурите по САНК на университета и неговите структурни звена, професионалните направления, специалности и докторски програми в университета.
  Той подпомага оперативно дейността на Университетската комисия по управление на качеството и на Университетската комисия по акредитацията, както и на Комисиите по качеството и акредитацията на основните структурни звена.
   
  ЗАДАЧИ:
   
  1.    Създава и поддържа в сайта на Шуменския университет актуална информация за държавните и университетските политики в областта на качеството на образованието;
  2.    Събира и предоставя за анализ информация, свързана с функционирането на Университетската система по качеството;
  3.    Следи за прилагането на университетските академични стандарти и процедури и сигнализира за констатираните нарушения;
  4.    Активно партнира с Университетската комисия по качеството, Университетската комисия по акредитацията, със Студентския съвет, с ангажираните с проблемите на качеството и акредитацията ръководни и изпълнителски кадри от основните структурни звена.
   
  СТРУКТУРА:
   
  д-р Станимир Железов – Директор
   
       Кабинет: 113, Корпус 1, ет. 1
       Tел: +359 54 830 350

  E-mail: cko@shu.bg; s.zhelezov@shu.bg.
   
  1.    Следи за изпълнението на стратегията на ШУ в областта на поддържането, контрола и управлението на качеството на обучението и образованието;
  2.    Наблюдава дейността на Университетската комисия по качеството на образованието;
  3.    Представлява Шуменския университет в държавни, общински институции, организации с нестопанска цел и във форуми, свързани с определяне на политиките в областта на качеството на образованието.
   
  Мирена Павлова  гл. координатор
   
      Кабинет: 113, Корпус 1, ет. 1
      Tел: +359 54 830 495, вътр. 303
      GSM: 0886830306

  E-mail: cko@shu.bg; m.pavlova@shu.bg
   
  1.    Поддържа оперативен контакт с членовете на Университетската комисия по управление на качеството на образованието и с Председателите на Комисиите по качеството и акредитацията в основните структурни звена;
  2.    Координира връзката с Университетския Център за кариерно развитие, с Комисията за научноизследователска и художествено-творческа дейност, Центъра за международно сътрудничество и Центъра за проектна дейност, със Студентския съвет;
  3.    Поддържа базата от данни, свързани с управлението на качеството на образованието;
  4.    Поддържа документацията, свързана с институционалната акредитация и акредитацията на професионалните направления в ШУ;
  5.    Координира връзката с основните структурни звена във връзка с анкетирането на новоприети студенти, с анкетирането на студенти за мнението им по дисциплини от учебния план и с анкетирането на преподаватели;
  6.    Организира и участва в електронната обработка на анкетите със студенти и преподаватели, като предоставя резултатите от анкетите на Зам.-ректора по акредитация и качество на образованието и на Председателя на университетската комисия по качеството на образованието за по-нататъшен анализ;
  7.    Участва в организирането и провеждането на обучителни семинари, свързани със Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството;
  8.    Актуализира информацията в сайта на Университета и във вътрешната мрежа, свързана с управлението на качеството;
  9.    Представя работата на Центъра при посрещане на Експертни групи във връзка с процедури по акредитация и САНК.