Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Синдикати

  Федерацията на университетските синдикати е синдикална организация с нестопанска цел, доброволно обединяваща автономни синдикати на университети, синдикални организации на другите учебни заведения над средното образоване и синдикални организации на структури в областта на висшето образование.

  Федерацията на университетските синдикати е вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на СГС под № 1095, том 17, стр.72, по ф.д. 11729/1993 г. Този устав е приет на Учредителния конгрес на Федерацията на Университетските синдикати на 16 май 1992 година в зала „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство – гр.София и е допълнен и изменен от втория конгрес, проведен на 14 юни 1994 година в гр.Велико Търново, от четвъртия редовен конгрес, проведен на 24 април 1999 година в София, от петия редовен конгрес, проведен на 1.03.2002 година в София и от Шестия редовен конгрес, проведен на 2.04.2005 година в Пловдив.

  Федерацията на университетските синдикати, наричана за краткост в този устав ФУНИС, е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл.17 и чл.18 от ЗЮЛНЦ /ДВ бр.81/2000 и допълнен/.

  ФУНИС е юридическо лице отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

  Федерацията на университетските синдикати е независима от политически партии и организации, от органи на държавната власт и от организации на работодатели и се ръководи единствено от волята на своите членове, от конституцията на Република България, законите на страната и своя Устав.

  Седалището на ФУНИС е в гр.София, община „Студентски град“ бл.10.

  Съюзът притежава собствен знак и печат.

  ФУНИС осъществява своите задачи като:

  Предлага на органи и институции, които имат право на законодателна инициатива, проекти за необходими нови закони и други нормативни актове и/или изменения в съществуващото законодателство и нормативна уредба;

  • Води преговори и сключва споразумения с държавни институции, работодатели и техните организации;

  • Организира и провежда солидарни протестни действия, включително и стачки, съгласно законите на Република България;

  • Провежда собствена социална и професионално-квалификационна дейност, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ;

  • Предлага свои програми и изисквания при формирането и осъществяването на професионалната и социална политика.

  Висш ръководен орган на Федерацията е Федералният конгрес, който се провежда на четири години. Между два конгреса дейността на Федерацията се ръководи от Управителен съвет. Оперативно-консултативен орган на Управителния съвет е Изпълнителното бюро.

  В рамките на ШУ „Епископ Константин Преславски“ има две синдикални организации на ФУНИС – една на територията на университета в гр.Шумен и една на територията на ДИКПО – Варна като структурно звено на университета. Първата от тях е най-голямата в рамките на ФУНИС. Числеността й в различни периоди варира от 200 до над 300 души. От края на 2014 година председател на организацията е проф. д-р Росен Алексиев. Председател на синдикалната организация в ДИКПО – Варна е доц.д-р Дориета Чакърова. Двете синдикални организации на ФУНИС работят в дух на толерантност, уважение и разбиране с ръководството на университета, другите синдикални организации на неговата територия и несиндикалните членове, работещи в ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Основните форми и дейности на синдикалната дейност на организациите на ФУНИС в ШУ „Епископ Константин Преславски“ са:

  • Срещи;

  • Разговори и обсъждания;

  • Участие в комисии;

  • Подготовка на материали;

  • Участие в обучителни семинари;

  • Организация на краткотраен и дълготраен отдих на синдикални членове и членове на техните семейства;

  • Организация и съдействие за здравно обслужване на членовете на ФУНИС;

  • Участие и съдействие при решаване на жилищни проблеми на синдикалните членове;

  • Осигуряване на трудово-правни консултации;

  • Участие в местни, национални и международни синдикални прояви;

  • Осигуряване на пълна прозрачност и достъп до информация по организационни и финансови решения на ръководството на организацията и други;

  • Организация и провеждане на екскурзии в страната и чужбина.

       Организациите на ФУНИС при ШУ „Епископ Константин Преславски“ традиционно са активна страна в подготовката и подписването на колективния трудов договор между работодателя, в лицето на Ръководството на университета и синдикалните организации ФУНИС, ВОН към КНСБ и КТ „Подкрепа“. В него са максимално детайлизирани всички въпроси на взаимоотношенията между страните по договора, което гарантира удовлетворително решаване на синдикалните проблеми и осигуряване на комфортна атмосфера за синдикална и професионална дейност.

  Синдикалистите на ФУНИС в Шуменския университет изразяват активно позицията си по отношение на касаещи ги законодателни и финансови събития в университета и страната, като пенсионното и материално осигуряване, бюджетните субсидии, ЗРАСРБ, Стратегия за развитие на висшето образование в Република България.  

     Членуването в организациите на ФУНИС при ШУ „Епископ Константин Преславски“ е не само възможност и сигурност. Ежедневното неформално обсъждане на получените социални придобивки, както и незабравимите спомени от проведените в последните години екскурзии до забележителни обекти в страната и чужбина говорят за желана активност и съпричастност.

  ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

  С решение на Министерския съвет на Република България (№ 636 от 26.06.2012 г.) КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ е призната за ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

  Решението е взето на основание чл. 36,  ал 1 и 6 от Кодекса на труда.

  Подписано е от Бойко Борисов (министър-председател), Галина Маринска (главен секретар на Министерския съвет) и Апостол Михов (директор на дирекция „Правителствена канцелария“).

  Решението на Министерския съвет дава право на КТ „Подкрепа“ да бъде ПЪЛНОПРАВЕН УЧАСТНИК в НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

  В настоящия момент представители на КТ „Подкрепа“ в Националния  съвет за тристранно сътрудничество са: Константин Тренчев, Димитър Манолов и Емил Димитров.

  За национално представителни са признати само две синдикални организации – КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

  Ръководство

  Стратегия

  Удостоверение

  Устав