Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурси за кандидат-докторанти

  Конкурси за докторанти (ДВ, бр.62 / 14.07.2020 г.)

  14/07/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.62/14.07.2020 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически […]

  Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.)

  21/02/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2019/2020 г. (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки […]

  Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.)

  21/02/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2019/2020 г. (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки […]