Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Студентски съвет

  Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета.

  Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си и го представя на Академическия съвет на Университета. Академическият съвет може да възрази срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите или правилниците на висшето училище.

  Дейността му се финансира от висшето училище в размер, който е не по-малко от 1 на сто от таксите за обучение. Средствата се използват за социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

  Студентският съвет има право:

  • да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище;
  • да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
  • да прави предложения за покана на външни преподаватели;
  • да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
  • при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
  • да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
  • да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
  • да участва в управлението на студентските общежития;
  • да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите.

  (Закон за висшето образование)

  Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите.

  Всеки студент на ШУ може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.

  Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.

  Ако нещо си струва да бъде направено, струва си да бъде направено по възможно най-добрия начин.