Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Общо събрание

  Общото събрание е висш орган за управление на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Има постоянен брой членове за един мандат. ОС включва всички хабилитирани лица на основен трудов договор в ШУ, представители на нехабилитираните преподаватели, редовните докторанти, студентите и административния персонал. Приема Правилника за устройството и дейността на ШУ с мнозинството от списъчния си състав, избира ректора, определя структурния и числения състав на АС, като избира с тайно гласуване неговите членове.

  доц. д-р Юрий Петров Проданов

  Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
  Телефон: 054 830495 / вътр. 366​

  проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

  Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
  Телефон: 054 830495 / вътр. 366

  Мариела Великова

  Кабинет: 108, Корпус 1, ет.1
  Телефон: 054 830495 вътр. 306

  Списъчен състав на общото събрание на университета

  Мандат 25.10.2019 г. – 25.10.2023 г.