Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – Варна

  Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – Варна

  dikpo.shu.bg

  Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) – гр. Варна е наследник на Института за усъвършенстване на учителите, открит на 5 април 1955 г. Отначало ИУУ се помещава в стара сграда на ул. “Братя Миладинови” № 14. На 5 ноември 1975 г. се открива новата учебна сграда на института и се чества тържествено неговата двадесетгодишна дейност.

  През юни 1956 г. се провеждат първите курсове в института. Те са предназначени за учители, които работят в слети класове. Предмет на дейност е следдипломното обучение за повишаване квалификацията на учители и директори на училища.

  От самото си създаване Институтът се утвърждава като учебно заведение, което подпомага професионалното израстване и развитие на педагогическите кадри и усъвършенстването на образователния процес.

  Първата книга на преподавател от института излиза от печат през септември 1956 г. Това е книгата на Лиляна Ставрева “Речниковата работа при обучението по български език и литература” /изд. “Народна просвета”/. През 1998 г. дпн Л. Ставрева бе удостоена със званието “Почетен гражданин на гр. Варна”.

  Първият директор на ИУУ е Горанка Попова.

  Най-дълго /от 1972 г. до 1990 г./ институтът се ръководи от доц. Добринка Желева – автор на множество книги, учебници и статии за обучението по български език и литература.

  С постановление на Министерския съвет № 27 от 22 юли 1983 г. ИУУ се преименува в Институт за повишаване квалификацията на учителските кадри и за специализираща подготовка на студентите от педагогическите специалности и се интегрира с Висшия педагогически институт в гр. Шумен.

  В съответствие със Закона за висшето образование, с Постановление № 215 от 16 май 1997 г. институтът отново е преобразуван в Институт за повишаване квалификацията на учителите “Д-р Петър Берон” в структурата на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  С постановление на Министерския съвет № 41 от 16 февруари 2001 г. се закрива ИПКУ „Д-р П.Берон“-Варна и преминава към ШУ „Епископ Константин Преславски“ за създаване на звено по реда на Закона за висшето образование на базата на осъществената от института дейност – Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите – гр. Варна.

  С решение на Академическия състав на ШУ „Епископ Константин Преславски“ с Протокол № 7 от 30.03.2012 г. прикрeпя към ДИПКУ Център за продължаващо образование и преименува ДИПКУ в Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) – гр. Варна.

  В продължение на повече от 63 години цялостната дейност на института е насочена към усъвършенстването на учители и други педагогически специалисти. Така, върху стабилната основа на една дългогодишна традиция и с отзивчивост към новите реалности и приоритети в българската образователна система, Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование днес е ангажиран с мисията да работи за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри в сферата на образованието.