Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Художественотворческа дейност

  Специфичен акцент в дейността на Шуменския университет е осъществявяната от студенти, докторанти и преподаватели художествентворческа дейност в разнообразие от организационни форми – изложби, концерти, музикално-сценична дейност, театрални постановки, пленери, фестивали, спортни състезания, конкурси и други.

  Фундаментално, тя се категоризира като присъща на Университета в контекста на специалностите: Педагогика на обучението по изобразително изкуство; Педагогика на обучението по музика; Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт без да е съсредоточена само там.

  Интегрирането на художествентворчески мероприятия присъства като „завършващ” елемент на част от организираните научни форми във всички структурни звена на Университета. Традиционни станаха ежегодните изложби на студенти и ученици във Факултета по природни науки на тема „Денят на земята”, във Факултета по хуманитарни науки – фотоизложбите на студенти от специалност „Журналистика”, в Педагогическия факултет – на студенти от специалностите „Педагогика на обучението по техника и технологии”, „Социална педагогика”, „Начална училищна педагогика и чужд език”. Общо над 100 участия в художествентворчески прояви се регистрират всяка година от студенти и преподаватели.

  С утвърдени позиции е и спортната дейност. Състава на катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ и студенти от специалност „Педагогика на обучението физическо възпитание и спорт“ участват в/и организират над 10 спортни мероприятия годишно.