Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Административни услуги

  Именник – за студенти от ІІ, ІІІ, ІV и V курс

  Заявление общо

  Заявление за прекъсване на обучението

  Заявление за отписване

  Заявление за записване след прекъсване

  Заявление за възстановяване на студентски права

  Заявление за преместване в друго ОСЗ

  Заявление за преместване в същото ОСЗ

  Заявление за преместване от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в друг университет

  Заявление за преместване в ШУ „Епископ Константин Преславски“ от друг университет (указания)

  Заявление за корекция на оценка

  Заявление за повторно издаване на европейско дипломно приложение

  Заявление за издаване на европейско дипломно приложение

  Заявление за получаване на европейско дипломно приложение от упълномощено лице

  Заявление за допускане до участие в докторантски конкурс

  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа

  Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено висше образование

  Заявление за издаване на документ от архив

  Заявление за издаване на академична справка

  Декларация за здравно осигуряване

  Декларация за освободените от заплащане на семестриални такси

  Обходен лист