Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Обществени поръки

  Обява за търг с тайна наддаване от 01.11.2019 г.

  01/11/2019

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” обявява, че със заповед № РД-10-892 от 30.10.2019 г. на Ректора е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 2238 от 03.11.2009г.), представляваща Бюфет и открита свободна площ с […]

  Повторен търг с явно наддаване от 08.10.2019 г.

  08/10/2019

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115 обявява повторен търг с явно наддаване за продажба на 1 брой товарен автомобил, марка: Фолксваген, модел: Тигуан, с начална тръжна цена  21 600 (двадесет и една хиляди и шестстотин) лева с ДДС и стъпка за наддаване 1080 (хиляда и осемдесет) лева. […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 31.07.2019

  31/07/2019

  ШУ ”Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115, обявява търг за отдаване под наем на Бюфет  на партерния етаж  на Корпус 2  на адрес: гр. Шумен,  ул. „Червени ескадрони ” № 22 с обща площ 77 кв.м., за ползването му като търговски обект за храни и напитки за срок от 5 години от […]

  Обява за търг с явно наддаване от 29.07.2019

  29/07/2019

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”  със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115 обявява търг с явно наддаване за продажба   на 1 брой товарен автомобил, марка: Фолксваген, модел: Тигуан, с начална тръжна цена  27 000,00 (двадесет и седем хиляди) лева с ДДС и стъпка за наддаване 1350,00 (хиляда триста и петдесет) лева. Товарният автомобил […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 22.04.2019 г.

  22/04/2019

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем (аренда)  на земеделска земя (80,926 дка) в землището на с. Царев брод,  Община  Шумен, местност “Мезара”, на поземлен имот с Идентификатор 78104.28.79, АДС 2187/05.06.2009 г. за срок 10 (десет) стопански години, считано […]

  Обява за търг с тайно наддаване Варна

  29/01/2019

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр.Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 2 кв.м. във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1. Свободната площ, определена за отдаване под наем, е предназначена за […]

  Обява за търг с тайно наддаване в К 2

  29/01/2019

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно помещение с площ  9 кв.м. на партерния етаж в сградата на Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул.”Червени ескадрони” № 22 за ползването му като Книжарница. Начална тръжна […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 16.11.2018 г.

  16/11/2018

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 1 кв.м. във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1. Свободна площ определена за отдаване под наем е предназначена […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 24.08.2018

  24/08/2018

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12 за ползването му като търговски обект за храни и […]

  Обява за търг с тайно наддаване от 24.08.2018

  24/08/2018

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж – Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12 за ползването му като търговски обект за храни и […]