Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Признаване на висше образование, придобито в чуждестранен университет

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Академичното признаване е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.

  В Шуменския университет редът и организацията на процедурата по признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се регламентира от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на ШУ “Епископ Константин Преславски“ за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

  Лицата, желаещи признаване на висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“, подават лично или чрез упълномощено лице в Центъра за международно сътрудничество следните документи:

  • Попълнено по образец заявление за академично признаване;
  • Оригинал или копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава; Дипломата, трябва да бъде придружена с превод на български език;
  • Оригинал или копие на приложението към дипломата с превод на български език;
  • Оригинал или копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
  • Документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава. Ако документът е на чужд език, се представя и превод на български език;
  • Декларация за предоставяне на лични данни;
  • Такса в размер на 200 лв. (заплаща се в касата на Корпус 1 или по банков път);

  При подаване на заявлението, лично заявителят представя за сверяване на данните лична карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани). В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя.

  В 14-дневен срок, след проверката на документите, оригиналите на документите могат да бъдат получени от заявителите или техните представители.

  Проверка на академичния статут на висшето училище, издало дипломата и на завършената програма за висше образование чрез създадените европейски мрежи ENIC/NARIC. Извършва се и проверка на академичния статут на институцията, провела обучението в случаите, когато е различна от висшето училище, издало дипломата.

  Проверка на автентичността на документите.

  В случай, че някоя от предходните проверки и проучвания са приключили с отрицателен отговор, процедурата не продължава, за което се изготвя писмен отговор до заявителя.

  Оценяване на съответствието на данните от представената диплома и дипломно приложение с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България. Това е същинското признаване и то се осъществява за дипломите, при които всички предходни проверки и проучвания са приключили положително.

  Вземане на решение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование и професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата, за отказ да бъде призната или за прекратяване на процедурата.

  Издаване на удостоверение по образец; издаване на решение за отказ; издаване на решение за прекратяване.

  При вземане на крайното решение се отчитат в съвкупност следните показатели:

  • начин на приемане на студентите;
  • продължителност на обучението;
  • общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити;
  • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка;
  • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка;
  • резултатите от обучението, като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности през периода на обучение;
  • начин на дипломиране.

  Признаването на висше образование се извършва в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен, удостоверена с представените от заявителя документи.

  Когато в документите не е посочена образователната степен, органът по признаване взема решение на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно българското законодателство.

  *Признаването на висше образование важи само за продължаване на обучението в Шуменския университет и не осигурява права, които могат да бъдат ползвани в отношенията с трети страни. Лицето получава удостоверение на хартиен носител за признаване на висше образование, придобито в чужбина.

  Кабинет: Корпус 1, кабинет 106

  E-mail: int.rel@shu.bg

  Телефон: 054/832 101

  Мобилен: 088/993 83 86