Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Признаване на висше образование, придобито в чуждестранен университет

   

  В Шуменския университет редът и организацията на процедурата по признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се регламентира от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на ШУ и се извършва с цел продължаване на образованието в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Признаването на висше образование включва следните общи положения:

  1. Проверка на статута на висшето училище, издало дипломата за висше образование чрез създадените европейски мрежи ENIC/NARIC
  2. Проверка на автентичността на дипломата за висше образование, придобито в чужбина и оценяване съответствието на данните от тях с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България
  3. Вземане на решение за признаване или за отказ за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование с професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата.

  При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се отчитат следните показатели:

  1. Начин на приемане на студентите
  2. Продължителност на обучението
  3. Общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити
  4. Съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка
  5. Съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка
  6. Резултатите от обучението като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности през периода на обучение
  7. Начин на дипломиране.

  Признаването на висше образование се извършва в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен. Ако в представените документи не е посочена образователна степен, се взема решение на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше образование, съгласно българското законодателство.

  Признаването на висше образование важи само за продължаване на обучението в Шуменския университет и не осигурява права, които могат да бъдат ползвани в отношенията с трети страни. Лицето получава удостоверение на хартиен носител за признаване на висше образование, придобито в чужбина.
  Детайлна процедура по признаването на висше образование, придобито в чуждестранен университет можете да намерите тук.


  Адрес за допълнителна информация:

  • Кабинет: 106, Корпус 1, ет.1
  • Телефон: 054 832 101
  • E-mail: int.rel@shu.bg