Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Педагогически факултет

  През 40-те години на ХХ век в град Шумен се утвърждава Шуменският полувисш учителски институт „Д-р Петър Берон“, а малко по-късно и паралелно – Висшият педагогически институт. 

  През 1983 година се разрешава създаването на Факултет за подготовка на детски и начални учители във Висшия педагогически институт, а 1984 година с Постановление на Министерския съвет Полувисшият институт „Д-р Петър Берон“ се влива във Факултета. Започва образователна дейност с две специалности: за начални и детски учители. По-късно Факултетът е преименуван  и преструктуриран във Факултет за подготовка на начални учители, а структурата на Шуменския университет се допълва от Факултет по предучилищна и специална педагогика и Факултет по педагогика на изкуствата.

  Днешният Педагогически факултет е техен наследник и е едно от седемте основни структурни звена на Шуменския университет, където се  обучават студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и докторанти в ОНС „доктор“.

  Колективното дело на поколения преподаватели, служители, студенти и общественици утвърждава Педагогическия факултет като балансирана организационна структура,  която позволява провеждането на гъвкава образователна политика,  съобразена с:

  • динамиката на пазара на труда;
  • с промените в нагласите, потребностите и изискванията на обучаемите;
  • с нормативната уредба в национален план;
  • с тенденциите в образователната система.

  В годините е постигнат баланс в действията по няколко посоки, сред които: кандидатстудентска дейност, процес на обучение, учебна документация, жизнен цикъл на студента, развитие на академичния състав, интернационализация и международно измерение, материална база, финансова осигуреност, научноизследователска и художественотворческа дейност. 

  Мисията и целта на Педагогическия факултет съответстват на предмета и съдържанието на неговата дейност, съобразени с изискванията и ценностите на висшето образование, насочени към задоволяване на обществените потребности в образованието, културата и науката на Североизточна България и цялата страна.

  Съчетавайки във функциите си образователна и научна дейност, трансфер на знания и технологии, във  Факултета се отчита важността на всеки един елемент Педагогическият факултет оформя академичния си профил като сполучливо съчетава традиционното педагогическо наследство със съвременните научни направления и приоритети на своята образователна, научноизследователска, художественотворческа и спортна дейност, които намират израз в:

  • подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните педагогически реалности педагози от всички специалности в съответствие с изискванията и динамиката на развитието на образованието и пазара на труда;
  • осигуряване на педагогическата подготовка на студентите от учителските специалности на всички факултети за придобиване на учителска правоспособност;
  • създаване на условия за подготовката на студентите като специалисти, притежаващи професионални знания, умения и компетентности, осигуряващи им възможност да се справят с практическото своеобразие на педагогическата дейност в региони с население с полиетнически, мултикултурен състав и различно вероизповедание като възпитават и обучават в дух на толерантност и уважение към различните етносни ценности;
  • осъществяване на приложни изследвания в отговор на потребностите на обществото обвързани с повишаване ефективността на образователния процес и професионализма на бъдещите специалисти и учители;
  • интегриране в европейското изследователско пространство чрез разширяване на междуинституционалното национално и международно сътрудничество и партньорство с научни и образователни организации;
  • приобщаване на студентите и докторантите чрез образователния, научноизследователския и художественотворческия процес към постиженията в образователната сфера;
  • създаване на оптимална образователна среда за повишаване степента на образование, квалификация и преквалификация на завършилите университета и други кадри от региона и страната по пътя на продължаващото обучение и обучение през целия живот;
  • организиране на международни научни форуми и осигуряване разпространението и публикуването на научните и творческите постижения на преподаватели, докторанти и студенти.

  Наша мисия е дипломираните ни студенти и ангажираните в обучението кадри да бъдат уверени и чувствителни в различна културна среда, да разбират различните перспективи отвъд предела на собствения режим, да имат солиден опит, да са гъвкави, любопитни, адаптивни, способни на ефективна комуникация в мултикултурна среда.