Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Прием след висше образование

  Съвместни магистърски програми, по които Шуменският университет организира прием за 2024/2025:

  по Проект “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”

  по Проект „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”

   

  Съвместни магистърски програми, в които Шуменският университет е партньор:

  Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu 

  Приемът се осъществява в Лесотехнически университет.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”

  • Педагогика на обучението по география и история, съвместно между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Приемът се осъществява в Софийски университет.

  • Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии, съвместно между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Приемът се осъществява в Софийски университет.

  • Визуални изкуства и образователни практики, съвместно между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Приемът се осъществява в Софийски университет.

  • Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение, съвместно с Университета в Трнава, Словакия, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Приемът се осъществява в Софийски университет.

  Факултет по хуманитарни науки
  Факултет по математика и информатика
  Факултет по природни науки
  Педагогически факултет
  Факултет по технически науки
  Факултет по хуманитарни науки
  Факултет по математика и информатика
  Факултет по природни науки
  Педагогически факултет
   АдресРаботно времеТелефони за информация

  Център за кандидатсту­ден­тска дейност Корпус 1 (Ректорат)

  гр. Шумен,

  ул. Университетска № 115

  понеделник – петък

  8:00-16:30 ч.

  събота

  8:00-12:00 ч

  (от м. юни-юли; м. септември 2024 г.)

  • 054 832 106
  • 054 830 495
  • 0885 605 858
  Департамент за информа­ция, квалификация и про­дължаващо образование

  гр. Варна,

  ул. „Д-р Борис Божков”

  № 1

  понеделник – петък

  8:00-16:30 ч.

  събота

  8:00-12:00 ч

  (от м. юни-юли; м. септември 2024 г.)

  • 052 301 243
  • 0899 907 956
  Колеж

  гр. Добрич,

  жк. Добротица, № 12

  понеделник – петък

  8:00-16:30 ч.

  събота

  8:00-12:00 ч

  (от м. юни-юли; м. септември 2024 г.)

  • 058 603 138
  • 0895 561 922
   Първо класиране

  Второ класиране

  (за попълване на свободни места)

  Прием на документи

  24 юни 2024 г. –
  19 юли 2024 г.

  19 август 2024 г. –
  20 септември 2024 г.

  Провеждане на конкурсни изпити

  19 юли 2024 г.

  20 септември 2024 г.

  Класиране

  22 юли 2024 г.

  24 септември 2024 г.

  Записване

  22 юли 2024 г. –
  27 юли 2024 г.

  24 септември 2024 г. –
  28 септември 2024 г.

   

  • За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО (държавна поръчка) могат да кандидатстват лица, които имат завършена ОКС „бакалавър”;
  • За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО (платено обучение) могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образова­телно-квалификационна степен професионален бакалавър, ба­калавър или магистър;
  • За обучение в магистърска степен по чл. 21, ал. 3 могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен профе­сионален бакалавър, бакалавър или магистър с успех от дипло­мата за завършена степен на висшето образование не по-нисък от добър 3.50 (Успех от дипломата за завършена степен на висше образование е успехът, който се формира като средно­аритметична оценка от средния успех от семестриалните изпи­ти и средния успех от държавните изпити).
  • кандидатстудентски картон (по образец);
  • оригинал и копие на дипломата за завършено висше обра­зование (бакалавърска или магистърска степен). Ориги­налът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието.

  В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, канди­датът подава академична справка (оригинал) или уверение за завършен курс на обучение, специалност и образователно-квали­фикационна степен, в които са отразени средният успех от курса на обучение и успехът от държавните изпити.

  Завършилите чужди висши училища представят документите посочени в чл. 6 от Правилника за признаване на висше обра­зование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища в ШУ „Епископ К. Преславски”. Лица, завършили висше образование в чуждестранни университети и признали образова­нието си преди промяната в Закона за висше образование, обн. ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г., прилагат към пакета документи и Удосто­верение за призната степен на предходно висше образование, придобито в чужбина, издадено от компетентния орган.

  При подаване на документи кандидатите заплащат такса, утвърдена от Министерския съвет, в размер на 40 лева.

  От такси за кандидатстване се освобождават:

  • кръглите сираци (ненавършили 26-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %;
  • военноинвалиди;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

  Всички класирани кандидат-студенти тряб­ва да се запишат окончателно в посочените в таблицата срокове.

  Приетите студенти, които не са се записали в определените за съответното класиране срокове, губят придобитите студентски права.

  За участие във второ класиране могат да подадат документи кандидати, които не са се записали или кандидати, които не са подавали документи.

  Записването за обучение се извършва въз основа на заповед на Ректора за приемане в съответната магистърска програма.

  1. Диплома за висше образование (оригинал, бакалавърска или магистърска степен). В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение
  2. Диплома за средно образование
  3. Лична карта
  4. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (таксата се заплаща на място при записване)
  5. Снимки формат 35 x 45 мм – 3 броя
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет:
  • Студентска книжка
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет или са достъпни от посочените линкове:
  1. Именник
  2. Декларация
  3. Декларация за здравно осигуряване
  4. Декларация за предоставяне на лични данни

  Кандидатствалите с академическа справка или уверение студенти не се дипломират до представянето на дипломата за завършено висше образование.

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ