Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Прием след висше образование

  Факултет по хуманитарни науки
  Факултет по математика и информатика
  Факултет по природни науки
  Педагогически факултет
  Факултет по технически науки
  Факултет по хуманитарни науки
  Факултет по природни науки
  Педагогически факултет
   АдресРаботно времеТелефони за информация

  Център за кандидатсту­ден­тска дейност Корпус 1 (Ректорат)

  гр. Шумен,

  ул. Университетска № 115

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.
  • 054 830 495
  • 054 832 106
  • 0893 352236
  Департамент за информа­ция, квалификация и про­дължаващо образование

  гр. Варна,

  ул. „Д-р Борис Божков”

  № 1

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.
  • 0899 907956
  Колеж

  гр. Добрич,

  жк. Добротица, № 12

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.
  • 058 603 138
  • 0895 561922
   Първо класиране

  Второ класиране

  (за попълване на свободни места)

  Прием на документи

  27 юни 2022 г. –
  22 юли 2022 г.

  15 август 2022 г. –
  21 септември 2022 г.

  Провеждане на конкурсни изпити

  22 юли 2022 г.

  21 септември 2022 г.

  Класиране

  25 юли 2022 г.

  26 септември 2022 г.

  Записване

  25 юли 2022 г. –
  30 юли 2022 г.

  26 септември 2022 г. –
  01 октомври 2022 г.
  • За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО (държавна поръчка) могат да кандидатстват лица, които имат завършена ОКС „бакалавър”;
  • За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО (платено обучение) могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образова­телно-квалификационна степен професионален бакалавър, ба­калавър или магистър;
  • За обучение в магистърска степен по чл. 21, ал. 3 могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен профе­сионален бакалавър, бакалавър или магистър с успех от дипло­мата за завършена степен на висшето образование не по-нисък от добър 3.50 (Успех от дипломата за завършена степен на висше образование е успехът, който се формира като средно­аритметична оценка от средния успех от семестриалните изпи­ти и средния успех от държавните изпити).
  • кандидатстудентски картон (по образец);
  • оригинал и копие на дипломата за завършено висше обра­зование (бакалавърска или магистърска степен). Ориги­налът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието.

  В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, канди­датът подава академична справка (оригинал) или уверение за завършен курс на обучение, специалност и образователно-квали­фикационна степен, в които е отразен и средният успех от следва­нето и успехът от държавните изпити.

  Завършилите чужди висши училища представят документите посочени в чл. 6 от Правилника за признаване на висше обра­зование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища в ШУ „Епископ К. Преславски”. Лица, завършили висше образование в чуждестранни университети и признали образова­нието си преди промяната в Закона за висше образование, обн. ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г., прилагат към пакета документи и Удосто­верение за призната степен на предходно висше образование, придобито в чужбина, издадено от компетентния орган.

  При подаване на документи кандидатите заплащат такса, утвърдена от Министерския съвет, в размер на 30 лева.

  От такси за кандидатстване се освобождават:

  • кръглите сираци (до 25-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %;
  • военноинвалиди;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

  Всички класирани кандидат-студенти тряб­ва да се запишат окончателно в посочените в таблицата срокове.

  Приетите студенти, които не са се записали в определените за съответното класиране срокове, губят придобитите студентски права.

  За участие във второ класиране могат да подадат документи кандидати, които не са се записали или кандидати, които не са подавали документи.

  Записването за обучение се извършва въз основа на заповед на Ректора за приемане в съответната магистърска програма.

  1. Диплома за висше образование (оригинал, бакалавърска или магистърска степен). В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение
  2. Диплома за средно образование
  3. Лична карта
  4. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (таксата се заплаща на място при записване)
  5. Снимки формат 35 x 45 мм – 3 броя
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет:
  • Студентска книжка
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет или са достъпни от посочените линкове:
  1. Именник
  2. Декларация
  3. Декларация за здравно осигуряване
  4. Декларация за предоставяне на лични данни

  Кандидатствалите с академическа справка или уверение студенти не се дипломират до представянето на дипломата за завършено висше образование.

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ