Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Статут на художествена галерия “Университетска”

  Раздел I – Общи положения

  Чл.1. Художествената галерия е културно-образователна институция в структурата на ПФ, която има за цел експонирането, изучаването и популяризирането на студентското изобразително изкуство, както и на произведения на преподаватели и художници пряко ангажирани или подпомагащи обучението по изобразително изкуство.

  Чл.2. ХГ осъществява своята дейност въз основа на правилниците на ШУ „Епископ Константин Преславски” и ПФ, както и на други нормативни документи и разпоредби регламентиращи дейностите на университета и факултета.

  Чл.3. Дейността на галерията се осъществява, подпомага, координира и контролира както следва:

  • Методически – от катедра ПИИ на ПФ –
  • Административно-финансово – от Декана и ФС на ПФ

  Чл.4. ХГ се създава и закрива по предложение на катедра ПИИ и на ФС на ПФ и се утвърждава от АС на ШУ.

  Раздел II – Ръководство и организация дейността на галерията

  Чл.5. Галерията се ръководи от ръководителя на катедра ПИИ.

  Чл.6. За координиране в дейността на галерията се създава художествен съвет, в състава на който влизат: ръководителят на катедра ПИИ и двама хабилитирани лица, членове на катедрата. Съветът се утвърждава от ФС на ПФ, по предложение на катедра ПИИ. Художественият съвет организира планирането на изложбите през цялата учебна година.

  Чл.7. Галерията осъществява дейност, съобразена с учебно-образователната, научно-изследователската, експозиционната, изложбената и изкуствоведска дейност на ПФ и ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  Раздел III – Финансиране

  Чл.8. Средствата, необходими за дейността на галерията /консумативи, стъкла, щипки, корда и др./, са от бюджета на ПФ и се гласуват на ФС /по предложение на ръководителя на катедра ПИИ/. Средства могат да бъдат привличани и от фирми и други организации, фондации и сдружения.

  Раздел IV – Материално-техническа база

  Чл.9. Галерията използва за своя експозиционна площ фоайето на партерния етаж на корпус 2 на ШУ.

  Чл.10. Експозиционната площ на Галерията може да се използва от всички структурни звена на ШУ, които поемат организацията и финансирането на проявите.

  Раздел V – Заключителни разпоредби

  Чл.11. В експонирането на произведенията на изложбите участват всички членове на катедрата. Технически организатор на експонирането е специалиста при ателието по графика.

  Чл.12. Организирането на гостуващи изложби извън графика на галерията се организират с решение на художествения съвет. 

  Приет на Катедрен съвет на Катедра „Педагогика на изобразителното изкуство“, Протокол № 8 /19.05.2014 г.