Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Статут на художествена галерия „Университетска“

  Раздел I  – Статут на художествена галерия „Университетска“

      Чл. 1. Художествената галерия е културно-образователна институция в структурата на ПФ, която има за цел експонирането, изучаването и популяризирането на студентското изобразително изкуство, както и на произведения на преподаватели и художници пряко ангажирани или подпомагащи обучението по изобразително изкуство.

      Чл. 2. ХГ осъществява своята дейност въз основа на правилниците на ШУ „Епископ Константин Преславски” и ПФ, както и на други нормативни документи и разпоредби регламентиращи дейностите на университета и факултета.

      Чл. 3. Дейността на галерията се осъществява, подпомага, координира и контролира както следва:

  • Методически – от катедра ТОПВИ на ПФ
  • Административно-финансово – от Декана и ФС на ПФ

      Чл. 4. ХГ се създава и закрива по предложение на катедра ТОПВИ и на ФС на ПФ и се утвърждава от АС на ШУ.

   

  Раздел II – Ръководство и организация дейността на галерията

      Чл. 5. Галерията се ръководи от председател с  мандатност 4 години с избор на КС. Председателят на ХГ, който е хабилитирано лице в съответното научно направление на катедрата се избира с тайно гласуване за срок четири години от катедрения съвет, като изборът се утвърждава от съвета на основно звено. 

      Чл. 6. За координиране в дейността на галерията се създава художествен съвет, в състава на който влизат: председател и  две хабилитирани лица, преподаващи в специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Съветът се утвърждава от ФС на ПФ, по предложение на катедра ТОПВИ. Художественият съвет организира планирането на изложбите през цялата учебна година.

      Чл. 7. Галерията осъществява дейност, съобразена с учебно-образователната, научно-изследователската, експозиционната, изложбената и изкуствоведска дейност на ПФ и ШУ „Епископ Константин Преславски”.

   

  Раздел III – Финансиране

      Чл.8. Средствата, необходими за дейността на галерията /консумативи, стъкла, щипки, корда и др./, са от бюджета на ПФ и се гласуват на ФС /по предложение на председателя на художествения съвет/. Средства могат да бъдат привличани и от фирми и други организации, фондации и сдружения.

   

  Раздел IV – Материално-техническа база

      Чл. 9. Галерията използва за своя експозиционна площ фоайето на партерния етаж на корпус 2 на ШУ.

      Чл. 10. Експозиционната площ на Галерията може да се използва от всички структурни звена на ШУ, които поемат организацията и финансирането на проявите.

   

  Раздел V – Заключителни разпоредби

      Чл. 11. В експонирането на произведенията на изложбите участват всички членове на катедрата. Технически организатор на експонирането е специалиста при ателието по графика.

      Чл. 12. Организирането на гостуващи изложби извън графика на галерията се организират с решение на художествения съвет.

      Чл. 13. В началото на всяка учебна година художественият съвет прави заседание и утвърждава план за изложбената дейност.

   

  Статутът е актуализиран на Катедрен съвет на Катедра „Технологично образование, предприемачество и визуални изкуства“, Протокол № КД-01-01/12.09.2022 г., утвърден на Факултетен съвет на Педагогически факултет с Протокол № ФС-02-01/26.09.2022 г.