Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Факултет по математика и информатика

  САЙТ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  Мисията и целта на Факултета по математика и информатика отговарят на изискванията и ценностите на висшето образование, насочени са към задоволяването на реалните потребности на Североизточна България и цялата страна и са свързани с подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните реалности математици, информатици, икономисти и учители по математика, информатика и информационни технологии.

  Във Факултета се обучават студенти в следните, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, професионални направления:

  • Математика;
  • Информатика и компютърни науки;
  • Икономика;
  • Педагогика на обучението по … (математика и информатика).

  Акредитирани са и докторски програми по:

  • Математически анализ;
  •  Диференциални уравнения;
  • Алгебра и теория на числата;
  • Геометрия и топология;
  • Изчислителна математика;
  • Информатика;
  • Методика на обучението по математика и информатика.

  Академичният състав на ФМИ включва 42 преподаватели, от които 6 професори и 17 доценти, от които с научна степен „доктор на науките“ – 5. Нехабилитираните преподаватели са 19, от които 13 са с научна степен “доктор”.

  Във Факултета са обособени следните катедри:

  • Алгебра и геометрия;
  • Компютърна информатика;
  • Компютърни системи и технологии;
  • Икономика и математическо моделиране.

  Във ФМИ се извършва изследователска дейност в широк спектър от научни области. Работи се по научни и образователни проекти, в които наред с преподавателите се включват докторанти и студенти.

  За изследователската работа на преподаватели и студенти от Факултета са изградени научноизследователски лаборатории:

  • Лаборатория по компютърен хардуер и мрежи;
  • Лаборатория по компютърна сигурност;
  • Лаборатория по мултимедийни системи;
  • Лаборатория по компютърна алгебра и приложения на геометрията;
  • Лаборатория по математическо моделиране;
  • Лаборатория по дидактика;
  • Лаборатория по икономика и бизнес,

  оборудвани със съвременни персонални компютри, свързани в локални мрежи.

  Материалната база на ФМИ непрекъснато се обновява. ФМИ разполага изцяло с втория, по-голяма част от третия, четвъртия и петия етаж на Корпус 3 на ШУ “Епископ К. Преславски”. В същия корпус се намират 8 компютърни лаборатории, учебни и семинарни зали. Практическото обучение се провежда в учебни лаборатории, оборудвани с необходимите съвременни средства и компютърна техника. Освен по време на учебните занятия, всеки студент има право на свободен достъп до компютърните лаборатории.