Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Държавни изпити – дати и срокове

  До разработване на дипломна работа се допускат студенти със среден успех от обучението не по-нисък от Мн. добър 4.50*. Успехът се формира от всички оценки от  семестриалните изпити по учебен план от началото на обучението до последната изпитна сесия, проведена преди подаване на заявлението. Студентите, които желаят да разработват дипломна работа подават заявление до Ръководител катедра в Студентска канцелария не по-късно от 10 работни дни след началото на последния за тяхното обучение семестър. В заявлението се вписва темата на дипломната работа и име на избрания научен ръководител, който удостоверява писмено своето съгласие.

  Необходимо е дипломната работа да бъде депозирана от студента в съответната катедра не по-късно от 20 дни преди датата на защитата.

  До държавна изпитна сесия (държавен изпит или защита на дипломна работа) се допускат студенти, които са изпълнили задълженията си по учебния план на специалността и са положили всички семестриални изпити.

  За явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа е необходимо студентът да подаде заявление за това в Студентска канцелария най-късно до 3 работни дни преди датата на насрочения държавен изпит/защита на дипломна работа. Заявлението се подава лично от студента, заедно с:

  – 2 бр. снимки/размер 3,5/4,5 см., цветни, матирани, едноцветен фон;

  – документ за платена такса – за обучаващите се по чл. 9, т. 6, б. “б“ и чл. 21

  При подаване на заявлението студентът извършва проверка на предоставения му от Студентска канцелария  набор от документи, свързани с финализирането на процеса на обучение в Шуменския университет.

  *Изискването за среден успех не по-нисък от Мн. добър 4.50 за допускане до разработване на дипломна работа не се отнася за специалност „Геодезия“ (ОКС магистър след средно образование).

   

  Дати за провеждане на държавните изпити за учебната 2023/2024 г. в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“