Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Колеж-Добрич

  Колежът в Добрич е приемник на Института за детски и начални учители, създаден през 1972 година. През годините се утвърждава като център за подготовка на висококвалифицирани специалисти за Североизточна България в различни области на висшето образование.  

  Мисията, целите и задачите на Колеж – Добрич са приложение на идеята за неговото място в контекста на развитието на социално-икономическия и духовен живот на страната. Те са в съответствие с мисията на ШУ ”Епископ Константин Преславски” и отговарят на вида на институцията, названието й, предмета и съдържанието на неговата дейност, на специалностите и образователно-квалификационната степен.  Насочени са към:

  • задоволяване на реалните обществени потребности, свързани с подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните условия информатици, педагози и специалисти в областта на растителната защита;
  • качествена и ефективна реализация на студентите от ОКС професионален бакалавър;
  • осъществяване на научноизследователска дейност в областта на информатиката и информационните технологии, педагогиката и растителната защита;
  • усъвършенстване на организационната и финансова дейност за постигане на стабилност на Колежа.

  Колежът се стреми да бъде силна структура в академичното обучение и научноизследователската работа, която възпитава хармонично развити, толерантни личности, граждани на българската държава, приобщени към световното общество.

  В Колежа се обучават  годишно около 300 студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности: Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита.

  Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 3 учебни години. Завършилите Колежа получават диплома за  висше образование на образователно-квалификационната степен професионален бакалавър. Завършилите с висок успех могат да продължат образованието си в  магистърска степен в същото професионално направление.

  Учебните планове са в съответствие с държавните стандарти и европейските измерения. Те съдържат задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи теоретична подготовка от фундамента на професионалното направление, специализираща, технологична, практическа и компютърна подготовка за реализиране на специалността. В учебните планове са предвидени специализации, включени са модули за обучение по чужд език и избираем спорт. Учебната и специализиращата практика се провеждат в реномирани институции, организации и фирми.

  Качеството на обучение в Колежа се осигурява от висококвалифициран преподавателски състав. Лекционните курсове се водят от хабилитирани преподаватели от Колежа, факултетите на университета и учени от други университети. 

  Колежът има съвременна материална база: аудиторни и семинарни зали, 7 компютърни лаборатории с интернет, видеозали,  специализирани кабинети по чужд език, музика, земеделска техника, растениевъдство, лаборатории по агрономически дисциплини и по генетика и селекция, спортна зала с фитнес център, студентско интернет кафе. Библиотеката на Колежа разполага с над 36 000 екземпляра, фонотека и читалня с компютри, свързани с интернет. Каталогът на библиотеката е въведен в база данни и е достъпен чрез уеб страницата на библиотеката.