Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Семестриални такси и срокове

  Семестриални такси ОКС „Бакалавър“ за учебната 2023/2024 година:

  Семестриални такси ОКС „Магистър“ за учебната 2023/2024 година: виж таксите.


  Семестриални такси ОКС „Бакалавър“ за учебната 2022/2023 година:

  Семестриални такси ОКС „Магистър“ за учебната 2022/2023 година: виж таксите.


  Всеки студент е длъжен да се запише за всяка учебна година/предстоящ семестър.

  Записването се осъществява преди началото на семестъра и не по-късно от посочените по-долу срокове. При записването студентът заплаща и такса за обучение за съответния семестър и специалност (с изключение на студентите по чл. 9, ал 2 от Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение) и подава необходимата за това документация в Студентска канцелария.
  Към необходимите документи за записване за втори/летен семестър на учебната 2023/2024 г. се прилага и документ от банка за налична банкова сметка на името на студента/само за студенти, които заплащат семестриална такса/.

   

  Срокове за заплащане на семестриалните такси за учебната 2023/2024 г.

  ОКС Бакалавър, Професионален бакалавър и Магистър (след средно образование)

  За първи семестър на

  учебната 2023/2024 година

    Задочна форма на обучение

    до 01 септември 2023 г. вкл.

    Редовна форма на обучение

    до 02 октомври 2023 г. вкл.

  За втори семестър на

  учебната 2023/2024 година

    Задочна форма на обучение

    до 19 януари 2024 г. вкл.

    Редовна форма на обучение

    до 23 февруари 2024 г. вкл.

  ОКС Магистър (след висше образование), редовна и задочна форма на обучение

  За първи семестър на

  учебната 2023/2024 година

    Задочна форма на обучение

    до 02 октомври 2023 г. вкл.

    Редовна форма на обучение

    до 09 октомври 2023 г. вкл.

  За втори семестър на

  учебната 2023/2024 година

    Задочна форма на обучение

    до 16 февруари 2024 г. вкл.

    Редовна форма на обучение

    до 23 февруари 2024 г. вкл.

   

  Съгласно Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет:

  чл. 33 (3) В случай, че студентът пропусне да се запише в срока по предходната алинея, той може да направи това по изключение до 5 (пет) работни дни от изтичането на срока по предходната алинея като заплати санкция за това в размер, определен от АС, съгласно чл. 64, ал.3 от правилника.

  чл. 64 (3) Когато семестриалната такса не бъде заплатена в срока по чл. 33, ал. 2 от този правилник, но ако бъде заплатена в срока по чл. 33, ал. 3 от настоящия правилник, студентът се санкционира за това със сумата от 20 (двадесет) лева, която е длъжен да заплати допълнително при заплащането на таксата при условията на чл. 33, ал. 3 от правилника.

  чл. 33 (4) Ако студентът не подаде документи за записване и/или не заплати семестриалната такса за обучението си в срока по предходната ал. 3, той прекъсва обучението си за срок от два семестъра, за което ректорът на ШУ или упълномощено от него лице (зам.-ректор по учебната дейност или ръководител на основното обучаващо звено – декан/директор), издава изрична заповед.

   

  Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ В СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР

  за студенти от II, III, IV и V курс и за втори семестър за студенти от I курс

  1. Именник за студенти от II, III, IV и V курс
  2. Декларация за освободените от заплащане на семестриални такси
  3. Студентска книжка
  4. Документ за платена такса /от каса на ШУ или бележка от банков превод/
  5. Заявление (общо) за освобождаване от такса при настъпили обстоятелства придружено от документ /напр. ТЕЛК/

   

  Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ В ГОРЕН КУРС

  за студенти от II, III, IV и V курс

  1. Именник за студенти от II, III, IV и V курс
  2. Декларация за здравно осигуряване – за студенти на възраст до 26 г. обучаващи се в редовна форма на обучение
  3. Декларация за освободените от заплащане на семестриални такси
  4. Студентска книжка
  5. Печат от библиотеката на ШУ (Корпус-1 или Корпус-2) в студентска книжка
  6. Документ за платена такса (от каса на ШУ или бележка от банков превод)
  7. Заявление (общо) за освобождаване от такса при настъпили обстоятелства придружено от документ (напр. ТЕЛК)

   

  Необходими документи за ПРЕЗАПИСВАНЕ НА КУРС

  1. Заявление (общо)
  2. Именник за студенти от II, III, IV и V курс
  3. Документ за платена такса/от каса на ШУ или бележка от банков превод/
  4. Печат от библиотека в студентска книжка
  5. Студентска книжка

   

  Необходими документи за ПРЕКЪСВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  1. Заявление за прекъсване
  2. Документи удостоверяващи причината за прекъсване, където е необходимо.

   

  Необходими документи за ОТПИСВАНЕ

  1. Обходен лист – заверен от библиотеката на ШУ
  2. Заявление за отписване (получава се и се предава в каб. 308)

   

  Заявления за разсрочено плащане на семестриалните такси се подават в рамките на горепосочените срокове

   

  Университетът предоставя възможност за извършване на картови плащания чрез ПОС терминални устройства, които се намират в касите на  Университета в гр. Шумен, гр. Варна и гр. Добрич.


  Плащане по банков път за всички студенти – ОКС Магистър, Бакалавър и Професионален бакалавър

  ВАЖНО!!! При попълване на вносната бележка за „задължено лице“ се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За „основание на плащане“ се изписва „семестриална такса, специалност ……… (посочва се конкретната специалност, в която се обучава студентът) и формата на обучение (редовно обучение или задочно обучение)„.

   

  За студенти обучаващи се в гр. Шумен

  От 02.10.2023 г. нова банкова сметка

  Обединена Българска Банка АД

  IBAN: BG55UBBS81553120050509

  BIC на банката: UBBSBGSF

  ____________________________

  За обучаващи се в гр. Варна

  Банка ДСК

  IBAN:  BG53 STSA 9300 3106 8747 01

  BIC на банката: STSABGSF

  ___________________________

  За обучаващи се в гр. Добрич

  Обединена българска банка

  IBAN: BG29UBBS80023106028200

  BIC на банката: UBBSBGSF

  ___________________________

  Студентите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти към следните банки:

  • Кей Би Си Банк България ЕАД
  • Банка ДСК
  • Алианц Банк АД
  • Юробанк АД
  • Първа инвестиционна банка АД 
  • Българо-американска кредитна банка АД