Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Семестриални такси и срокове

  Семестриални такси ОКС “Бакалавър” за учебната 2022/2023 година:


  Семестриални такси ОКС “Бакалавър” за учебната 2021/2022 година:

   

  Семестриални такси ОКС “Магистър” за учебната 2021/2022 година: виж таксите.


   

  Срокове за заплащане на семестриалните такси за учебната 2022/2023 г.

   

  ОКС Бакалавър, Професионален бакалавър и Магистър (след средно образование)

  За първи семестър на

  учебната 2022/2023 година

    Задочна форма на обучение

    до 02 септември 2022 г. вкл.

    Редовна форма на обучение

    до 03 октомври 2022 г. вкл.

  За втори семестър на

  учебната 2022/2023 година

    Задочна форма на обучение

    до 20 януари 2023 г. вкл.

    Редовна форма на обучение

    до 17 февруари 2023 г. вкл.

  ОКС Магистър (след висше образование), редовна и задочна форма на обучение

  За първи семестър на

  учебната 2022/2023 година

    Задочна форма на обучение

    до 03 октомври 2022 г. вкл.

    Редовна форма на обучение

    до 10 октомври 2022 г. вкл.

  За втори семестър на

  учебната 2022/2023 година

    Задочна форма на обучение

    до 17 февруари 2023 г. вкл.

    Редовна форма на обучение

    до 24 февруари 2023 г. вкл.

   

  Съгласно Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет:

  чл. 33 (3) В случай, че студентът пропусне да се запише в срока по предходната алинея, той може да направи това по изключение до 5 (пет) работни дни от изтичането на срока по предходната алинея като заплати санкция за това в размер, определен от АС, съгласно чл. 64, ал.3 от правилника.

  чл. 64 (3) Когато семестриалната такса не бъде заплатена в срока по чл. 33, ал. 2 от този правилник, но ако бъде заплатена в срока по чл. 33, ал. 3 от настоящия правилник, студентът се санкционира за това със сумата от 20 (двадесет) лева, която е длъжен да заплати допълнително при заплащането на таксата при условията на чл. 33, ал. 3 от правилника.

  чл. 33 (4) Ако студентът не подаде документи за записване и/или не заплати семестриалната такса за обучението си в срока по предходната ал. 3, той прекъсва обучението си за срок от два семестъра, за което ректорът на ШУ или упълномощено от него лице (зам.-ректор по учебната дейност или ръководител на основното обучаващо звено – декан/директор), издава изрична заповед.

   

  Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ В СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР

  за студенти от II, III, IV и V курс

  1. Именник за студенти от II, III, IV и V курс
  2. Декларация по ПМС 283 за студентите от първи курс през учебната 2022/2023 г., които са освободени от такса
  3. Студентска книжка
  4. Документ за платена такса /от каса на ШУ или бележка от банков превод/
  5. Заявление /общо/ за освобождаване от такса при настъпили обстоятелства придружено от документ /напр. ТЕЛК/

   

  Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ В ГОРЕН КУРС

  за студенти от II, III, IV и V курс

  1. Именник за студенти от II, III, IV и V курс
  2. Декларация за здравно осигуряване – за студенти на възраст до 26 г. обучаващи се в редовна форма на обучение
  3. Студентска книжка
  4. Печат от библиотеката на ШУ/Корпус-1 или Корпус-2/ в студентска книжка
  5. Документ за платена такса/от каса на ШУ или бележка от банков превод/
  6. Заявление /общо/ за освобождаване от такса при настъпили обстоятелства придружено от документ/напр. ТЕЛК/

   

  Необходими документи за ПРЕЗАПИСВАНЕ НА КУРС

  1. Заявление/общо/
  2. Именник за студенти от II, III, IV и V курс
  3. Документ за платена такса/от каса на ШУ или бележка от банков превод/
  4. Печат от библиотека в студентска книжка
  5. Студентска книжка

   

  Необходими документи за ПРЕКЪСВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  1. Заявление за прекъсване
  2. Документи удостоверяващи причината за прекъсване, където е необходимо.

   

  Необходими документи за ОТПИСВАНЕ

  1. Обходен лист – заверен от библиотеката на ШУ
  2. Заявление за отписване/ получава се и се предава  в каб. 308/

   

  Заявления за разсрочено плащане на семестриалните такси се подават в рамките на горепосочените срокове

   

  Университетът предоставя възможност за извършване на картови плащания чрез ПОС терминални устройства, които се намират в касите на  Университета в гр. Шумен, гр. Варна и гр. Добрич.


  Плащане по банков път за всички студенти – ОКС Магистър, Бакалавър и Професионален бакалавър

  За обучаващи се в гр. Шумен

  Райфайзенбанк ЕАД

  IBAN: BG57RZBB91553120050509

  BIC на банката: RZBBBGSF

  ____________________________

  За обучаващи се в гр. Варна

  Банка ДСК

  IBAN:  BG53 STSA 9300 3106 8747 01

  BIC на банката: STSABGSF

  ___________________________

  За обучаващи се в гр. Добрич

  Обединена българска банка

  IBAN: BG29UBBS80023106028200

  BIC на банката: UBBSBGSF

  ___________________________

  Студентите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти към следните банки:

  • Райфайзенбанк ЕАД
  • Банка ДСК
  • Алианц Банк АД
  • Юробанк АД
  • Първа инвестиционна банка АД 
  • Българо-американска кредитна банка АД