Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Семестриални такси и срокове

  Семестриални такси ОКС “Бакалавър” за учебната 2020/2021 година

  Семестриални такси ОКС “Магистър” за учебната 2020/2021 година

   

  Срокове за заплащане на семестриалните такси за учебната 2020/2021 г.

   

  ОКС Магистър (след средно образование), Бакалавър и Професионален бакалавър

  За първи семестър на

  учебната 2020/2021 година

  Задочна форма на обучение

    до 3 септември 2020 г.

    Редовна форма на обучение

    до 28 септември 2020 г.

  За втори семестър на

  учебната 2020/2021 година

  Задочна форма на обучение

    до 28 януари 2021 г.

    Редовна форма на обучение

    до 12 февруари 2021 г.

  ОКС Магистър (след висше образование), редовна и задочна форма на обучение

  За първи семестър на

  учебната 2020/2021 година

    до 05 октомври 2020 г.

  За втори семестър на

  учебната 2020/2021 година

    до 19 февруари 2021 г.

   

  Заплащане на семестриалните такси се извършва в срок до 10-я работен ден (включително) от началото на съответния семестър в редовна и задочна форма на обучение. След този срок студентите се санкционират както следва:

   

  •  от 11-я до 15-я работен ден (включително) от началото на съответния семестър – 5 лева;
  • от 16-я до 20-я работен ден (включително) от началото на съответния семестър – 10 лева;
  • от 21-я до 25-я работен ден (включително) от началото на съответния семестър – 15 лева;

  След изтичане на посочените по-горе срокове ректорът издава заповед за отстраняване на незаплатилите семестриална такса студенти.

   

  Заявления за разсрочено плащане на семестриалните такси се подават в рамките на горепосочените срокове

   

  Университетът предоставя възможност за извършване на картови плащания чрез ПОС терминални устройства, които се намират в касите на  Университета в гр. Шумен, гр. Варна и гр. Добрич.


  Плащане по банков път за всички студенти – ОКС Магистър, Бакалавър и Професионален бакалавър
  За студенти, обучаващи се в гр. Шумен

  IBAN: BG57RZBB91553120050509

  BIC на банката: RZBBBGSF

  За студенти, обучаващи се в гр. Варна

  Банка ДСК

  IBAN:  BG53 STSA 9300 3106 8747 01

  BIC на банката: STSABGSF

  За студенти, обучаващи се в гр. Добрич

  IBAN: BG29UBBS80023106028200

  BIC на банката: UBBSBGSF

   

  Студентите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти към следните банки:
  • Райфайзенбанк ЕАД
  • Банка ДСК
  • Алианц Банк АД
  • Юробанк АД
  • Първа инвестиционна банка АД 
  • Българо-американска кредитна банка АД